created by dji camera

Общински експерти в сферата на градоустройството в Дупница ще бъдат обучавани, за да се повиши компетентността им за решаване на проблемите с регулацията и узаконяването на ромските махали. В община Дупница е получено предложение за партньорство и проект за меморандум за сътрудничество с Фондация „Тръст за социална алтернатива” (ТСА), Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера, община Пещера” и „Алфа рисърдж” ООД, който ще бъде подписан, ако разреши Общинският съвет.
Предмет на меморандума е успешното изпълнение на проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”, финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия въз основа на грантов договор.
Целта е да се планират и осъществят предвидените в проекта дейности за повишаване на компетентността и експертизата на експерти от 30 общини в България относно приложимата правна рамка за планиране и развитие на нерегламентираните квартали, за законовите процедури за получаване на удостоверения за търпимост от страна на ромските семейства, както и за разработването на подробни устройствени планове чрез процес, насърчаващ участието на самите малцинствени общности и запознаването им с опита на общините Пещера и Дупница.

Проектът ще се концентрира върху нуждата от повишаване на познанията и компетенции по жилищните въпроси и равния достъп до публични услуги сред представителите на общинските власти и ще способства за активното им включване в преодоляване на съществуващите стереотипи с цел да се изгради доверие между ромските общности и местните власти, посочва се в докладна записка до местния парламент. Освен това проектът ще овласти общностите по места и ще насърчи прякото им включване в процесите на вземане на касаещи ги решения. Той ще достигне до 120 общински експерти – главни архитекти и юристи, като им предостави знания и конкретни инструменти за успешното урегулиране на неформалните квартали и подобряването на жилищните условия в тях. Ще бъдат проведени най-малко 20 уебинара и 20 обучения, които да представят необходимите стъпки за осъществяването на градоустройствените промени. Ще бъде споделена информация за приложимите правна рамка за планиране и развитие на нерегламентираните квартали, за законовите процедури за получаване на удостоверения за търпимост от страна на ромските семейства, както и за разработването на подробни устройствени планове чрез процес, насърчаващ участието на самите малцинствени общности и уважаващ човешкото им достойнство.
Сред целите на проекта е да предостави лицензирани обучения „Заедно в пъстър свят“ за 50 общински експерти от 30 общини с цел да се спомогне за по-доброто разбиране на общностните особености, да задълбочи знанията и повиши емпатията към жилищните проблеми на ромите.
Предвижда се посещение за обмен на опит за 30 общински експерти в трите пилотни общини, приложили модела на ТСА – Кюстендил, Пещера и Дупница, за да способства за обмена на идеи, установяването на партньорски отношения и споделянето на добри практики по отношение на урегулирането на ромските квартали.
Планира се да се изгради мрежа от съмишленици, включваща доставчици на обществени услуги, частни бизнеси и общински представители, с цел застъпничество за изменение на законодателната рамка, касаеща жилищните условия на икономически изоставащи общности в България с фокус върху ромите;
Целта е също така да се изработи мониторингов механизъм и извърши оценка на резултатите от проекта.

В България има над 100 неурегулирани квартали с обособени ромски общности с неактуални или липсващи подробни устройствени планове. Тази ситуация създава множество неудобства за обитателите на кварталите. Част от проблемите, с които те се сблъскват ежедневно, са невъзможността да получат лични документи, защото нямат собственост върху домовете си и не могат да посочат адресна регистрация, а това от своя страна води до лишаването на обитателите им да упражняват дори и техни основни права като правото им на глас, правото им на достъпно здравеопазване и т.н. Живеещите в тези неформални квартали са под постоянна заплаха от принудително изселване и оставане без дом, което допринася за продължаването на порочния кръг на бедност от поколение на поколение и има дългосрочно отрицателно влияние върху децата и възможностите им за по-добър живот.
ТСА разработи модел, адресиращ тези проблеми. Моделът подчертава важността на спазването на всички законови процедури, за да се приведат ромските квартали в съответствие със законовите стандарти за градоустройство, което да позволи присъединяването им към водопроводните, канализационните и електропреносните мрежи в страната. ТСА вярва, че е важно да бъдат запазени съществуващите къщи, които са единствен дом за много бедни и уязвими семейства, като се вземат предвид законовите изисквания и международно установените норми за спазване на човешките права на адекватно жилище, посочено е в докладната. Общинските съветници ще вземат решение по предложението на заседанието си на 28 януари.