Dupnica

Ще кандидатства за до 1, 8 млн. лв.

Юлияна КОЛЧАКОВА

Поредна крачка към изграждането на младежки център на мястото на бившия КЕЧ правят от община Дупница. Внесена е докладна записка, с която се иска съгласието на Общинския съвет за кандидатстване с проект за изграждане на младежки център по процедура „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е отворена за прием на проекти на 27 септември 2022 година, в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост – Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“. Допустими кандидати по настоящата процедура са 23 общини на територията на България, сред които и община Дупница. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектното предложение е в размер на 1 400 000 лева, а максималният – в размер на 1 800 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% за допустимите разходи по проекта, посочва се в докладната.

Основната цел на процедурата е насочена към изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на 10 младежки центъра, които ще предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на младите хора на възраст до 29 години. Младежките центрове ще се базират на модел, предложен от Европейския управителен комитет за младежта, който разработва проект за популяризиране на европейските младежки центрове на Съвета на Европа (СЕ) като инструменти за определяне на стандарти и примери за най-добри практики за младежката политика. Ще бъде следван и надграден моделът на вече изградените в България младежки центрове, подкрепени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Сред допустимите по процедурата дейности са: привличане на ученици и млади хора в дейностите на центъра, стимулиране и мотивирането им за изпълнение на инициативи в подкрепа на личностното и общностното развитие; изграждане на меки умения чрез методите на неформалното образование; организиране на културни, граждански и образователни инициативи, атрактивни за младите хора; организиране на съвместни обучения и събития в мрежа с други центрове в България и Европа; създаване на модерна и достъпна инфраструктура чрез изграждане на нови или реконструкция на съществуващи общински сгради; осигуряване на мултифункционално обзавеждане и оборудване за младежкия център; изпълнение на мерки по социално приобщаване; изпълнение на мерки по намаляване на бедността; сътрудничество с всички заинтересовани страни – бизнес организации, НПО, публични и образователни институции – за предоставяне на качествени услуги и създаване на условия за развитие на младите хора от областта; разкриване на минимум 4 работни места за поне 2 младежки работника и поне 1 образователен медиатор, психолог /социален работник/педагог и други подходящи.
Общинският съвет ще вземе решение по докладната записка на сесията си в петък.