Общината отчете дейността по мащабен социален проект в Дупница, реализиран от 7 г.

Създаден е Център за ранно детско развитие, предоставил услуги на над 1 000 деца

Юлияна КОЛЧАКОВА
1107 деца са се възползвали от социалните услуги, предоставяни по проекта ”Алтернатива за ранно детско развитие”, изпълняван от община Дупница в последните 7 години. Потребителите на услугите са многократно повече от първоначално заложените 500 деца и техните семейства. В резултат от изпълнението на проекта се работи усилено по предотвратяване на социалното изключване за децата от уязвимите групи чрез предоставяне на комплексна експертна помощ за техните родители и повишаване на общото им благосъстояние. Това обясни по време на пресконференция за представяне на постигнатите резултати ръководителят на проекта и гл. експерт в отдел „Европроекти“ Десислава Иванова.

По проекта са предоставени социални услуги за деца в риск от социално изключване на възраст от 0 до 7 години, техните семейства и бъдещи родители от рискови групи. Услугите са ползвали: деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; деца на безработни и на родители, получаващи социални помощи; деца без личен лекар, деца на здравно неосигурени родители; непосещаващи детска градина деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; деца с увреждания; деца със здравословни проблеми. Услуги са ползвали родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; родители, получаващи социални помощи; безработни родители; родители на 3 и повече деца; самотни родители родители (най-вече майки) в рискова възраст; родители без или с ниско образование; родители, живеещи в лоши жилищни условия; родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП); родители на деца с увреждания; родители на деца със здравословни проблеми; родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).

При реализацията на проекта е оказвана подкрепа за изграждане на здрава семейна среда. Осъществени са целите за: намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и оказване на подкрепа за задържането им в биологичната им среда; доизграждане на мрежата от социални услуги за обществена подкрепа за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск; развитие на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на деца; прилагане на мерки за ранна диагностика и навременна интервенция; предоставяне на социална услуга „Център за ранна интервенция за деца с увреждания”; осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране; гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование и здравеопазване и др.. По проекта са наети 32 човека персонал – социални работници, медицински сестри, лекари, педагози и др.

Проектът е на стойност 797 365 лв., предоставени по договор от 1 август 2016 г., Предоставянето на социалните услуги стартира на 1 ноември 2016 г.
„Това е най-мащабният социален проект в общината. Той беше огромно предизвикателство и като мащаб на целевата група, и като финансов ресурс и управление на средствата, тъй като до края на финансирането проектът стигна до 2, 5 млн. лв. Надяваме се да сме постигнали основната си цел и да сме подобрили благосъстоянието на потребителите“, посочи Десислава Иванова.
С приключването на проекта предоставянето на услугите за ранно детско развитие няма да спре. Общината ще продължи да предоставя тези услуги по спечеления нов проект “Бъдеще за децата на Дупница“, подчерта Стефи Илиева – експерт „Социални дейности“.

„За изминалите 7 г. минахме през какво ли не – през успехи и трудности. Повечето от нас вложиха не само време, усилия, упоритост, но и хубост, много емоции. Приключваме проекта със смесени чувства, защото се слага край на нещо, което ние чувствахме като своя рожба“, каза Ваня Бельова – управител на Центъра за ранно детско развитие, създаден по проекта. Тя подчерта, че това е единственият център, предлагащ мобилност на услуги за деца. Като доказателство за ползата от проекта Ваня Бельова посочи резултати от анкети с родители от Гиздова махала и ж. к. „Бистрица“, последната от които през м. април. Според 98 % от 30-те анкетирани услугите по проекта са били ефективни и полезни.
На пресконференцията присъстваха Антония Атанасова – представител на управляващия орган на проекта, зам. – кметът по социалните дейности Крум Милев, родители и деца, ползвали услугите по проекта.