Община Бобов дол подготвя за отдаване под наем стотици декари земеделски земи. Площите са основно в селата Мламолово (16 ниви) и Бабинска река (7 ниви). Има и 5 ниви в Мало село, две ниви и овощна градина в Големо село и по една в Коркина и Голем Върбовник.
Във връзка с постъпили искания за отдаване под наем на имоти общинска собственост кметът на града Елза Величкова е внесла докладна записка в местния парламент, с която иска земите да бъдат вписани като допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета през март тази година.

Предложението е в раздела с имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем през 2021 г. на програмата да се създаде нова точка за недвижими имоти – частна общинска собственост, за които община Бобов дол ще проведе процедура при прекратяване на съсобственост. В този раздел са включени всички имоти в Бабинска река с близо 3 дка обща площ.
В раздела с имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем или аренда, за продажба или за предоставяне на концесия са включени над 160 дка имоти в Мламолово, Големо село и Коркина. Това са земеделски земи, които ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг за срок от 6 стопански години.

В последния раздел на програмата “Земеделски имоти от общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдадени под наем без търг или конкурс, за отглеждане на едногодишни култури” се предлага да бъдат допълнени над 45 дка ниви, намиращи се в землищата на Мламолово, Мало село и Голем Върбовник.
Общинските съветници ще вземат решение по докладната записка на заседнието си на 27 октомври.