Близо 830 000 лв. приходи от имоти има община Бобов дол за миналата година, става ясно от отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

за периода. От разпореждане с имоти или части от имоти – частна общинска собственост, са постъпили общо 358.500  лв. От нови и действащи договори за отдаването под наем на имоти – общинска собственост, продажби на недвижими имоти, транспортни средства,  дървесина   и учредено право на ползване в общинския бюджет са постъпили 471.354 лв. с ДДС. Сумата включва приходи от: наем на земя – 202 877 лв.; продажба на сгради – 31 800 лв.; продажби на земя – 118 781 лв.; наем имущество – 11 067 лв.; продажба на транспортни  средства – 7 260 лв.; продажба  на дървесина от корен  – 81 000 лв. В тази сума са и: приходи за ползване на общински пазар и тържища, панаири, тротоари и улични платна – 14 969лв.; приходи от продажба  на тръжни  документи – 3 600 лв. През летния период на 2022 год. са издадени  133 разрешителни за отдаване под наем на открита площ.

През годината са подписании 113 нови договора за наем на общински имоти, като преди сключването на договорите наемателите са заплатили годишната/наемна вноска, както и необходимата гаранция в зависимост от имота, две месечни вноски, посочва се в отчета.

  1. Най-много договори, касаещи разпореждания с общинска собственост, са сключени за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година (по чл. 37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ). Договорите са 77. Сред най-големите арендатори на общински ниви са „Агро Инвест Енд Мениджмънт”, ППЗК „Шатрово – 94”, ППЗК „Дворище”, ППК „Клас”, „Флоримис” ЕООД, „Магава 2015” ЕООД, „ЛИВВ” ЕООД.

Сключените договори за наем на общински земи за шест стопански години след  проведен търг са 6. Арендаторът с шестгодишен договор, обработващ най-големи масиви, е „Биоградина България” ЕООД. Дружеството държи  260 641 кв. м в землището на Коркина и 396 018 кв. м в Горна Козница.

Пет са сключените договори  за животновъди без търг (по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ) за пет  стопански години, като най-много имоти ползва Димитър Василев – наел 454 670 кв. м в Коркина.

Миналата година е  сключен един договор за временно и възмездно ползване на недвижим имот за срок от 3 години чрез публичен търг. Договорът е с „Ди Аутсайд” ЕООД, за обект №21, намиращ се в отреден за площад и отдих парцел в Бобов дол.

Сключен е един договор за продажба на недвижим имот чрез публичен  търг – с Любомира Любенова, купила бутик с площ 17.10 кв. м в Бобов дол.

Два са договорите за продажба на недвижими имоти без търг по чл. 35, ал. 4 ,т. 2 от ЗОС. Сключени са с Иван Иванов за поземлен имот с площ 46 899 кв. м в землището на Долистово и

с Евгени Слишков за имот с площ 22 868 кв. м, също в Долистово.

Отчетът е внесен за приемане в Общинския съвет и ще бъде разгледан на заседание на 26 януари.

На същата сесия местният парламент ще трябва да вземе и решение по предложение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ и на проект на Подробен устройствен план /ПУП/-План за  застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот в с. Бабинска река. Целта е да се промени предназначението земята от земеделски за неземеделски нужди, за да се изгради фотоволтаична централа с трафопост. Искане за това е внесъл Иво Очипалски – пълномощник на Орлин Димитров, който ще изгражда соларен парк в Бабинска река.

В дневния ред на заседанието е и предложение за увеличаване площта към обект на пазара в миньорския град – кафене, стопанисвано от републиканския шампион по борба общински съветник Милослав Методиев. Докладната записка касае 103 кв.м място, разположено  на 150 кв. м открита площ, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в улица – тупик в миньорския град. Обектът е временен до започване реализацията на инвестициония проект за обект „Изграждане  на градски площад и зона за отдих в кв. „Миньор“, гр. Бобов дол, посочено е в докладната записка.

От Общинския съвет се иска и съгласие да бъдат отдадени под наем терените на други 4 търговски обекта на пазара в Бобов дол. Поради  изтичане на срока на сключените договори ще се проведат публични търгове с явно наддаване за 5 обекта – № 1 с открита площ от 55.04 кв. м, № 8 с площ 19.05 кв. м, № 20 с площ 8  кв.м, № 10  от 68.00 кв.м и № 11 с площ 11.07  кв.м за поставяне на павилиони за 3 години. Сегашните наематели са ЕТ“ Румен Ранов- Меркурий 90“,  „Агромис“ ЕООД, Димитър Иванов, Илия Макрев и „Ангелов” ЕООД. Предложена е първоначална месечна наемна цена за обектите. За имота, състоящ се от 55.04 кв.м, цената е 93.57 лв. За имота от  19.05 кв.м наддаването ще тръгва от 32.39 лв. Наддаването за обекта от 68.00 кв.м ще тръгва от 115.60 лв. За имота от 11.07 кв.м първоначалната цена е  18.82 лв. Наддаването за имота от 8.00 кв.м ще тръгне от 13.60 лв. Цените са без ДДС.

На заседанието ще бъде разгледан и отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на община Бобов дол през 2022 година.

В дневния ред е и предложение за отпускане на 1 000 лв. еднократна парична помощ за лечение на онкоболна жена от миньорската община.

Юлияна КОЛЧАКОВА