Dupnica

Земеделски земи в селата Крайни дол и Блатино, собственост на община Дупница, ще бъдат отдадени под наем. На заседанието си в петък Общинският съвет ще разгледа две докладни, касаещи четири ниви в Крайни дол и една – в Блатино, чиято обща площ е над 14, 8 дка. Имотите в Крайни дол са с площ 1 189 кв.м, 1 036 кв.м.,784 кв.м и 1 014 кв.м, намират се в м. Върбата и за тях в Община Дупница е заявен интерес да бъдат наети.

Имотът в Блатино е 10 781 кв.м, намира се в м. Сурлан. Земите са частна общинска собственост. Ако общинските съветници приемат предложението, имотите ще бъдат отдадени за 10 г., след провеждането на търг или конкурс.
На сесията си на 25 ноември местният парламент ще разгледа и предложение за предоставяне на поземлен имот от 1.563 дка с , възстановено право на собственост в село Самораново.

В дневния ред е включено и предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на помещения в старата поликлиника на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Има и докладна относно предоставяне под наем на части от имоти в Дупница за разполагане на телекомуникационно инфраструктурно оборудване в полза на „Цетин България“ ЕАД и определяне на месечна наемна цена.
Очаква се още общинските съветници да приемат програмата за развитие на читалищната дейност за 2023 година, отчета за работата на Общинския съвет и неговите комисии в периода март – 31 август тази година.

Ще бъде взето решение и по докладна, касаеща утвърждаването на одобрените семейства с репродуктивни проблеми, кандидатствали за финансово подпомагане за ин витро процедури, и размера на отпуснатата сума.

Предстои и разглеждането на докладна относно приемане на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на общината за периода 2023 – 2025 г.
Ще се разгледа и докладна записка относно предоставяне на средства от община Дупница на Сдружение „Местна инициативна група Бобов дол – Дупница – Сапарева баня“ за обезпечаване дейността на сдружението и изпълнение на проектно предложение „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ Бобов дол – Дупница – Сапарева баня“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и възстановяването им впоследствие на община Дупница.