Фирма за рекултивация на общинското сметище търсят в Кочериново. Общината обяви обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за депото за неопасни битови отпадъци. Прогнозната стойност на поръчката, за която ще се проведе публично състезание, е 3 344 169,12 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 7 май (петък) включително.

Както писахме, депото на община Кочериново се намира в землището на село Бараково и е с площ 56 949,45 кв. м. Предвижда се техническа и биологична рекултивация на мястото. Проектирането ще се изпълни съобразно техническата спецификация и идейния проект, които са част от документацията за участие в поръчката. Проектиране на фаза „Работен проект” със съответните части към него трябва да бъдат изработени съгласно изискванията на нормативните документи в тази област.

Припомняме, че Кочериново е поредната община в района, която спечели проект за рекултивация на неотговарящото на съвременните изисквания сметище. Проектът е на стойност 4 240 239, 07 лв., финансира се по ОП „Околна среда”.

Юлияна КОЛЧАКОВА