Kjustendil

Община Кюстендил ще купи два джипа, с които да осигури достъп до детска градина или ясла на деца, непосещаващи и нямащи достъп до такива заведения, или живеещи в изолирани и бедни райони. В момента се търси доставчик на два високопроходими автомобила за създаване на два мобилни екипа Хъб 2 и Хъб 3, свързани с реализацията на проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в община Кюстендил“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”. Обявената обществена поръчка е на стойност 100 000 лв. без ДДС.

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 17 август, а датата на отваряне на ценовите предложения предстои да бъде обявена.

Проектът се изпълнява от 18 април тази година и приключва на 18 май 2024 г., в партньорство със Сдружение „Център за регионално развитие РОМА“, Кюстендил.
Планираните мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават и/или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. Община Кюстендил предвижда да разшири консултативните услуги за деца и техните семейства на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/, предоставяни на ул. „Васил Левски“ № 6, където ще бъде създаден Хъб 1 за предоставяне на индивидуални и групови консултации на потребителите в оборудвани и обзаведени кабинети и зали.

Два мобилни екипи Хъб 2 и Хъб 3 ще обхванат деца от 0 – 6 г. и техните родители. Разширяването на дейността на Центъра ще осигури комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи, включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеното им включване във формалната образователна система. Дейностите за активното включване на общността при изпълнение на мерките ще се осъществяват чрез съдействието на медиатори (здравни, образователни), създаването на групи за взаимопомощ и др.