1 млн. и 290 хил. лв. e прогнозната стойност на проектно предложение „Създаване на привлекателна градска среда в община Кюстендил“. Това стана ясно на информационна среща, която община Кюстендил организира за медии и граждани. На нея бе представена подготовката на проектното предложение. То ще бъде финансирано със средства, осигурени от неусвоения финансов ресурс по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020. Продължителността на проектното предложение ще е 22 месеца.

Обект на благоустрояване ще бъдат две зони. Първата се намира между бул. „Сливница“ и улица „Добруджа“, където ще бъде извършена рехабилитация на зелени площи, както и оформяне на нови такива, изграждане на нова пешеходна мрежа и поставяне на елементи на градското обзавеждане – беседки, пейки, изграждане на нова детска площадка, видеонаблюдение и др.

Втората зона също ще обхване благоустрояването на зелените площи, създаване на места за отдих, зона за игра на шах, табла, тенис, детска площадка и изграждане на пешеходна алея. Дейностите по изпълнението на проекта се очаква да стартират през пролетта на следващата година”, обяви още Радмила Рангелова.

Основната цел е да подобри физическата и жизнената среда. Това ще допринесе за развитието на Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта и икономическия растеж. “Специфичните цели са да се повиши естетическото и екологично качество на градската среда на община Кюстендил, да се задържат младите хора в региона. Друга цел е да се създадат по-добри условия за живот, социално включване и интегриране на групите в неравностойно положение чрез обособяване на места за игра, спорт, отдих и социални контакти, за различни възрастови групи. Третата специфична цел е да се повиши инвестиционната атрактивност чрез създаване на качествено нов градски облик, благоустрояване на “Колушко дере”, разположено между река Банщица и средновековната църква “Св. Георги”. Целевата група по проекта са жителите на кварталите, които граничат с „Колушко дере“, като по данни на ГРАО това са над 20 хил. души”, даде разяснения Радмила Рангелова.

Зам.-кметът по социални дейности и проекти информира още, че са предвидени 6 дейности за реализация в рамките на разработката – организация и управление на проекта, публичност и визуализация, подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка, изпълнение на инженеринг, упражняване на строителен надзор и извършване на задължителен финансов одит.

„Община Кюстендил подготвя проектното предложение от няколко месеца, като е възможно то да се реализира благодарение на икономията при провеждането на обществени поръчки във връзка с изпълнението на инвестиционната програма. В рамките на тази програма бяха заложени 7 обекта, 6 от които са приключени или се приключват. Седмият в момента е във фонда “Устойчиви градове” и се гледат финансовите параметри. Във връзка с реализираната икономия и възможността, която дава управляващият орган, бе предложено това проектно предложение”, уточни зам.-кметът с ресор „Социални дейности и проекти“ Радмила Рангелова.

На срещата присъства и временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил Светослав Василев.