Община Сапарева баня с 12 583 384 лв. бюджет

За инвестиции са заложени 6 984 429 лв., за снегопочистване – 66 000лв. Субсидиите за култура са 16000 лв., а за спорт – 51 000 лв.

12 583 384 лв. ще е бюджетът на община Сапарева баня за тази година. 5 855 175 лв.от приходите са за делегирани от държавата дейности. В това число са: обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 406 516лв.; преходен остатък от 2022 г. – 504 264 лв.; средства на разпореждане от извънбюджетни сметки – 55 605 лв.Планираните приходи за местни дейности са общо 6 728 209 лв. В това число са: местни приходи от дейност 4 910 000 лв. От тях:данъчни приходи в размер на 1 105 000 лв.; приходи от собственост в размер на 1 450 000 лв.; общински такси – 1 520 000 лв.; неданъчни и други – 835 000 лв.; трансфери от централния бюджет за местни дейности – 1 334 600 лв. Тук са 673 800 лв.Сумата включва: 66000лв.  за зимно поддържане и снегопочистване; 485 400 лв.целева субсидия за капиталови разходи и 109 400 лв.за други целеви разходи за местни дейности.

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 5 855 175  лв.Разпределението е: за местни дейности – 6 728 209 лв., в това числодофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.

Инвестиционната програма за 2023 г. е в размер на 6 984 429 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 485 400 лв.

В годишния разчет на сметките за средства от Европейския съюз са 3 572 960 лв. по прихода и 3 572 960 лв. по разхода.

40 000 лв. от заложените във финансовата рамка са за обезщетения и помощи по решение на Общинс съвет. Сумата включва  помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

Читалищата ще получат  97 580 лв. – средствата са за 7 субсидирани бройки. За култура (оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на общината, мероприятия, празници и фестивали)са предвидени 16000 лв.Субсидиите за спортните клубове за развитие на масовия спорт са 51 000 лв.

Общинският съвет ще разгледа проектобюджета на заседанието си на 20 септември. Очаква се съветниците да приемат лимит за разходи за  СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения. Харчът ще се прави при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.Разходите за представителни цели на кмета на общината ще са 7000 лв.

Просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година, са 89 000 лв. Предвидените за събиране просрочени вземания от наеми и клиенти са 400 000 лв.

Юлияна КОЛЧАКОВА