Monday, July 22, 2024
HomeРегионСапарева баняОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ изработва проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение...

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ изработва проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)

О Б Я В Л Е Н И Е               

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-18/22.06.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ, кв.101 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.245 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм., с Възложители „Рила Спа Енд Клуб” ООД гр.Дупница и „Викея Вилидж” ЕООД, гр.Сапарева баня.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

RELATED ARTICLES

Most Popular