Общинският съвет в Костенец прие разчета за 2023 г. 

Общински съвет-Костенец проведе третото си редовно заседание, като разгледа общо 25 точки.На заседанието присъстваха кметът Йордан Ангелов, зам.-кметът Маргарита Минчева, общински съветници, кметове и кметски наместници, директори на общински предприятия, специалисти от администрацията и граждани. Проверката на кворума показа присъствие на 17 общински съветници от общо 17.

По време на сесията бе прието предложението относно приемане на разчет на собствените приходи и разходи, трансферите за делегираната от държавата дейности и разпределение на средствата за инвестиционни разходи за 2023 година на общината. ОбС одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Костенец.

С друго решение бе приет анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Съветниците приеха и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;

Общински съвет-Костенец прие предложението относно промяна на одобрения годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. в горски територии – общинска собственост.

Също така се  прие решението относно разпределяне на средствата от бюджета на общината за финансиране на спортните клубове през 2023 година.

С решение на Общински съвет-Костенец бе прието решението относно даване на съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на ПУП- изменение на плана за регулация на имоти – общинска собственост: УПИ II – За озеленяване и УПИ XI – за паркинг и озеленяване в кв. 112, гр. Костенец.