Тръгват търгове за продажба на имот в Овчарци и наем на ниви в Сапарево

Процедури за продажба и отдаване под наем на общински имоти подготвят в Сапарева баня.Това става ясно от докладни записки на кмета Калин Гелев до местния парламент, който ще има заседание  на 29 април (четвъртък). Предложенията са за продажба на два парцела и отдаване под наем на два земеделски имота. Дупничанката Божидара Ангелова Михайлова е подала заявление за закупуване на парцел в с. Паничище. За продажбата има решение на Общинския съвет (ОбС), като по същото е проведен търг, на който не са се явили кандидати, и сега отново е заявен интерес за закупуване. Мястото е с площ 847 кв. м. Пазарната му оценка, изготвена от лицензиран оценител, е 59 950 лв. без ДДС. Йордан Борисов Кацарски от Овчарци е внесъл заявление за закупуване на имот в селото. Имотът е с площ 520 кв.м и пазарна оценка от 2 570 лв., изготвена от лицензиран оценител. И двата терена са частна общинска собственост, включени в тазодишната програма за управление и разпореждане с имоти. Предстои съветниците да решат дали да дадат съгласие за продажбата им чрез публичен търгове или конкурс. В докладните се иска местният парламент да приеме  пазарните  оценки и да определи началната тръжна цена на имотите.

Мариян Венциславов Грахльов от Сапарево иска да вземе под наем две ниви, също частна общинска собственост, в землището на селото. Площта на единия имот  е 26,778 дка, а на другия  – 40,909 дка. До момента се ползват от същия човек, на основание сключени договори за наем, изтичащи на 30 септември. Иска се съгласието на ОбС за провеждането на търг или конкурс, след което със спечелилия да се сключи договор за наем за 5 години, считано от 1 октомври тази година. ОбС съвет ще определи и началната тръжна цена за отдаването под наем на терена, който ще бъде включен в  програмата за управление на имоти общинска собственост за 2021 г.

С друга докладна се предлага отдаването под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, в  Сапарева баня за поставяне на хладилна камера за покойници, Предложението е свързано със заявление на местната фирма „Небесни ангели-23“ ООД за наемане на място от 50 кв. м в гробищния парк за поставяне на преместваем обект. Отново се иска съгласието на общинските съветници за провеждане на публичен търг или конкурс, Предлага се ОбС  да одобри  и приложената план-схема и да определи началната тръжна цена за отдаване под наем за обекта за срок от 5 години.

Дневният ред на заседанието включва 12 точки, сред коитоЗапознаване със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, обнародван в ДВ, брой 21 от 12.03.2021г. и подписване на протокол, удостоверяващ запознаването” и „Други”.

Очаква се на сесията да бъдат определени четирима кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Дупница. Това са Анелия Асенова Сулева, Теменужка Мишева Делийска, Емилия Димитрова Гелева и Добрин Кирилов Ангелков, които ще бъдат предложени за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд-Кюстендил. Така ще бъде запълнен необходимият брой съдебни заседатели – седем души, трима от които ОбС определи през февруари.

Очаква се също общинските съветници да приемат годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, докладите за дейността и изразходваните средства от читалищата, програма за закрила на детето за 2021г. Във връзка с пандемията и това заседание ще се проведе в малкия салон на  общината, при спазване на противоепидемичните мерки.

Юлияна КОЛЧАКОВА