2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германея” №1, телефони : 0701/ 4 19 13 ; 0707/ 2-33 – 78 ; факс0707/ 23480  ; email : sap_oba@abv.bg

 

На основание: Решение №472 от Протокол №39/31.07.2018г. на Общински съвет – гр. Сапарева баня и Заповед №РД-08-389/28.08.2018 г. на кмета на община Сапарева баня

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.26.126 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, с площ 130 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор №65365.26.122, номер по предходен план: 000241, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 65365.26.26,65365.26.82, 65365.26.83 и 65365.26.125»

 

 1. Начална тръжна цена1300,00 (хиляда и триста) лв. за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №472 от Протокол №39/31.07.2018г. на Общински съвет – гр. Сапарева баня.
 2. Краен срок за приемане на предложенията20.09.2018г.17,00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.
 3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг21.09.2018г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация-Сапарева баня.
 4. Размер на депозит за участие – 10% от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната сметка на община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;
 5. Краен срок за внасяне на депозита20.09.2018 г. –  17,00 часа.
 6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 27.09.2018 г. – 17,00 часа.
 7. Срок за закупуване на тръжни документи20.09.2018г. – 17,00 часа.      
 8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена – от деловодството на Общинска администрация – гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1 (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. (осемдесет лева) без ДДС, или 96 лв. (деветдесет и шест лева) с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
 9. Условия за оглед на недвижимия имотдо 20.09.2018 г. всеки работен ден от 08,15 часа до 11,30 часа и от 12,45 часа до 16,30 часа след предварителна заявка за деня и часа.
 10. 10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 09.2018г. от 10,00  часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация-Сапарева баня.
 11. 11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг27.09.2018г.17,00 часа в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.
 12. Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 27.09.2018г.  –  17,00 часа.                                     
 13. Условия за оглед на недвижимия имот в случай на повторен публичен търг – от 22.09.2018 г. до 27.09.2018 г. всеки работен ден от 08,15 часа до 11,30 часа и от 12,45 часа до 16,30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

За контакти:

Община Сапарева баня, град Сапарева баня, ул. ”Германея” 1, тел.: 0707/23378, факс: 0707/23480