ОБЯВЛЕНИЕ- ОБЩИНА ПЕТРИЧ

       ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

 —————————————————————————————————–

                                          ОБЯВЛЕНИЕ

======================

 

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 74, ал. 1  и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заповед № ІІІ-ФСО-103/30.06.2017г. и  Решение №  583 от протокол № 22/29.05.2017 г.  на Общински съвет – гр. Петрич

                                                             О Б Я В Я В А М :

 

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
  2. Предмет на публичния търг с явно наддаване е поземлен имот с идентификатор 56126.601.8121 по КК на гр. Петрич,  с площ 467 кв. м./четиристотин  шестдесет и седем  кв. м./,  находящ се в кадастрален район 601/шестотин и първи/, при съседи : 56126.601.213, 56126.601.8168, 56126.601.8167, 56126.601.36, 56126.601.212 с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с  УПИ ХІХ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, актуван  за общинска собственост с акт № 3023/14.09.2017 г.
  3. Първоначална тръжна цена на имота е в размер 4 537.53 лв. ( четири хиляди  петстотин тридесет и седем и петдесет и три   лв.),  без ДДС.
  4. Определям депозит за участие в търга – 10 % от първоначално определената тръжна, цена в размер на 454 лв./четиристотин петдесет и четири лева/, заплатени в брой на касата на Общината.
  5. 5.  Търгът  ще се проведе на  07.2017 г.  от 10.00  часа  в залата на общинска администрация ;
  6. Утвърждавам тръжна документация, която се закупува от отдел “Общинска собственост” при Общинска администрация гр. Петрич , етаж 4, стая 408 всеки работен ден до 17.00 часа срещу заплатени в брой 50.00 лв. При не проведен  първоначален търг да се проведе  повторен търг на 24.07.2017 г., в същия час, на същото място, при същите условия.  Тръжни документи за повторния търг могат да се закупят от отдел “Общинска собственост, етаж 4, стая 408 всеки работен ден до 20.07.2017 г.(включително),  до 17 часа, срещу заплатени в брой 50.00 лв. в касата на общината.
  7. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на общината всеки работен ден до 17.00 часа на 13.07.2017 г. (включително). Краен  срок за подаване на заявленията за участие за повторния търг  : 21.07.2017 г. /включително/, до 17 часа.
  8. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 17 часа, след представяне на квитанция за закупуване на тръжна документация.
  9. Плащането на цената на имота се извършва в 14/четиринадесет / дневен срок от датата на влизане в сила на заповедта, в брой на касата на Общината.

 

                                                    И. Д.  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ: …………………

                                                                                                /  МИНКА  САЛАГЬОРОВА /

                                                                                   /Съгл. Заповед № ІV- А-345/26.06.2017 г.

                                                                                    на Кмета  на Община Петрич/