Огромен интерес към програмата за саниране в Дупница

  • Кметът инж. Методи Чимев и експерти отговаряха на въпроси на гражданите, призоваха за експедитивност

  • На 31 март 2023 г. изтича срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на блокове

 

Проектонасоките, касаещи кандидатстването за саниране на  блокове , бяха разяснени в Дупница. Информация относно процедурата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд чрез подбор на предложения предоставиха кметът инж. Методи Чимев, инж. Иван Бельов -директор на Дирекция „Устройство на територията  и строителство“, Милена Йорданова – началник отдел „Инфраструктурани проекти и обществени поръчки“ и Крум Крумов от отдела за европроекти в общината.

Подчертано бе, че сдруженията на собственици, подали заявления за подкрепа от националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура, финансирана с европейски средства. Сдруженията следва да подадат документи отново. „За целта всяко едно сдружение на собственици трябва да има решение на общото събрание, че искат да санират тяхната сграда. Другото, което е нужно, е енергийно обследване и технически паспорт на сградата. Това са трите основни неща, без които не можете да входирате документи в общината. Условието за кандидатстване е минимум 4 жилища в тази сграда на повече от един собственник. Ограничение за максимален брой няма. Минималната сума за една сграда е от порядъка на 100 000 лева, таванът е 6, 5 млн. лева”, обясни кметът. Той призова за експедитивност, за да може повече сдружения да кандидатстват още на първи етап. Безвъзмездната финансова помощ е 100% от допустимите разходи и набирането на проектни предложения за първия етап приключва на 31 март 2023 г. Втори етап ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31 декември 2023 г.

Оценките на проектите ще се одобряват от МРРБ. Документите ще се подават в общината, която ще ги предава в регионалното министерство, откъдето ще върнат информация за класацията на проектните предложения. Общината се ангажира с помощ относно информация за стъпките и документите за кандидатстване, включително и с предоставяне на документи. Ще бъде представен и списък на лицензираните фирми, които сдруженията могат да търсят за изготвяне на обследвания и технически паспорти на сградите. Стана ясно още, че предварителните насоки са на етап „обсъждане”. Очаква се да бъдат приети и утвърдени през м ноември, след което ще се  обявят от общината.

Общият размер на средствата за първи етап на процедурата  е 1 129 881 600 лева с ДДС.

Предложения могат да бъдат подавани само в партньорство с общината. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред структурата за наблюдение и докладване. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради*, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Допустимите за финансиране са дейности: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.) ;изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата. Допустими за финансиране са и съпътстващите дейности: извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийна ефективност; изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на сградата; изготвяне на независима експертна оценка; изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ; авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ; въвеждане на обекта в експлоатация; публичност и информация на проекта; организация и управление на проекта; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване.

Няма да се финансират: подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти; подмяна на асансьори с нови или втора употреба; обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти; изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата; ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Срещата за разяснения по програмата предизвика голям интерес. Залата на Общинския съвет беше пълна с интересуващи се от темата. Гражданите зададоха множество конкретни въпроси, на които общинските служители дадоха отговори.

Юлияна КОЛЧАКОВА