Онлайн платформа насърчава предприемачеството сред дамите от трансграничния регион на  България и Македония

През месец юни 2017г. в рамките на проект “FEMTERPRISE – Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени” съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония беше основана Трансгранична мрежа на жените-предприемачи „FEMTERPRISE”. Главната цел на FEMTERPRISE е да се подобрят условията за бизнес развитие в трансграничния регион чрез прилагане на иновативен неформален подход за укрепване на предприемаческия капацитет на жени-предприемачи на възраст 18-29 години и стимулиране на създаването на социални предприятия. Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

Между 12 и 16 юни 2017г. като част от дейностите по проекта беше проведено 5-дневно обучение за изграждане на капацитет и овластяване на млади жени – социални предприемачи. В обучението взеха участие 30 млади дами предприемачески потенциал от България и Македония.  Чрез практически насочени обучителни сесии беше изграден предприемаческия и лидерски капацитет на участничките, и бяха положени основите на FEMTERPRISE мрежата на жените предприемачи. В рамките на обучението беше представена и платформата www.femterprise.com.

Платформата www.femterprise.com представлява онлайн изражението на създадената FEMTERPRISE Мрежа на жените – предприемачи. Платформата цели да овластява и свързва жени – предприемачи с ментори и инвеститори  посредством създаване на онлайн общност, която е безопасна и подкрепяща. Платформата ще служи и като инструмент за повишаване на осведомеността и популяризиране на предприемаческата култура и социалното предприемачество, като позволява на потребителите да създават профили, да установяват партньорства, да обменят бизнес идеи, да споделят знания и да насърчават създаването на социални предприятия, ръководени от жени.

Научете повече за мрежата FEMTERPRISE и направете своята регистрация на www.femterprise.com.