Парцелите са в с.Мала църква, най-скъпият е 65 100 лв.

С цел задоволяване на интереса към имоти за построяване на жилища, Община Самоков се стреми да обособява нови парцели, които да предлага на желаещите.  Обявен е търг за продажбата на осем урегулирани поземлени имоти в село Мала Църква. Търгът с явно наддаване за продажбата им ще се проведе на 24 март, в заседателната зала на 3 етаж в сградата на ОбА, като първият ще започне в 9.00 ч. Осемте парцела се намират в кв. 39 по регулационния план на Мала Църква. Площта на най-малкия е около 550 кв. м, а на най-големия около 650 кв. м. Цената на кв. м е 100 лв. като стойността на най-големия имот е 65 100 лв., а на най малкия  54 400 лв без ДДС.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжна документация от „Деловодство”, на партерния етаж в сградата на ОбА до 20 март, като това е и крайният срок за подаване на тръжната документация и внасяне на депозит за участие в търга, който  е 10% от началната тръжна цена на имота. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 31 март.