Thursday, July 18, 2024
HomeНовиниБългарияОтварят мярка „Млад фермер“ с € 41,5 млн. бюджет

Отварят мярка „Млад фермер“ с € 41,5 млн. бюджет

mlad-fermer-663x336

Мярката „Млад фермер“ ще отвори и затвори през юли 2017 г. Това предвижда индикативният график за 2017 г., с който редакцията на Agronovinite.com разполага. Очаква се планът за отварянето на различните мерки по месеци да бъде приет всеки момент, а работните групи да изготвят наредби по мерките. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще е с бюджет от 41,5 милиона евро, а максималната стойност на един проект ще е до левовата равностойност на 25 000 евро.

Целта на безвъзмездното финансиране е увеличаване броя и дела на младите земеделски стопани и насърчаване на заетостта. Допустимите кандидати са физически лица, еднолични търговци и ЕООД, а средствата ще се отпускат за създаване и развитие на техните стопанства. Разходите за това кандидатите трябва да посочат в бизнесплан. Не се предвижда съфинансиране от младите фермери. Средствата ще се изплащат на два транша – първи от 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане, и втори също до 12 500 евро – след проверка. Кандидатите трябва да са на възраст от 18 г. до 40 ненавършени години.

Кои млади фермери могат да кандидатстват за подпомагане?

Според последно приетата наредба, изискванията към младите фермери с проекти по подмярка 6.1 са:

• да са регистрирани като земеделски производители;
• да имат стопанства с икономически размер между 8 000 и 16 000 СПО (стандартен производствен обем)
• да имат средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост;
• ако нямат специализирано образование, те трябва да са завършили курс с продължителност от 150 часа, или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
• стопанството на кандидатите трябва да отговаря на определението за създаване на стопанство;
• да са регистрирани за първи път като земеделски производители не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;
• да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;
• да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;

Кои са допустимите инвестиции по „Млад фермер“?

Допустимите инвестиции по подмярка 6.1 са:

• увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
• покупка на сгради, строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
• покупка на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
• създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
• увеличаване броя на животните в стопанството;
• придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
• преминаване към биологично производство;

Кои проекти на млади фермери ще се финансират с предимство?

Приоритет се дава на проекти, които:

• се изпълняват от бенефициери, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• се изпълняват в сектор „Животновъдство”;
• се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”;
• са за стопанства в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
• създават заетост и нови работни места.

RELATED ARTICLES

Most Popular