Подсъдимият Николай Карастоянов също липсваше от залата на ВКС

Делото за убийството на Николай Радев-Отвертката, което трябваше да се гледа на 14 април във Върховния касационен съд, е отложено. Това потвърди началник-кабинетът на председателя на ВКС Роза Георгиева.

Причината за отлагането е неявяването на упълномощените защитници Марин Марковски и Димитър Марковски, както и на един от подсъдимите – д-р Николай Карастоянов. В протокола от съда е отбелязано, че отсъствието им е по уважителни причини.

Съдебният състав на ВКС насрочи следващото заседание за 26 май от 9,00 ч.

Припомняме, че казусът от Дупница е в списъка на делата с висок обществен интерес.

Делото се води по жалби на подсъдимите Иван Карастоянов, Владимир Карастоянов и Николай Карастоянов, както и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението от 07.05.2020 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 20.02.2018 г. на Окръжен съд – Кюстендил подсъдимите Иван К. и Владимир К. са признати за виновни в това, че на 11.03.2014 г. в гр. Дупница, в кафе-аперитив „Колата“, в съучастие като помагачи с извършителя Николай К., умишлено улеснили умъртвяването на Николай Р. чрез отстраняване на спънки: нанасяне на побой, сломяване съпротивата на пострадалия и създаване на пречки да се отбранява, поради което на Иван К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години, а на Владимир К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Със същата присъда подсъдимият Николай К. е признат за виновен в това, че в съучастие като извършител с помагачите Владимир К. и Иван К. умишлено умъртвил Николай Р., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на частните обвинители и граждански ищци обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие от престъплението: на М.С.-Р. – сумата от 50 000 лв., а на Г.Р. и Ю.Р. – сумите от по 120 000 лв. за всеки от тях.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като деянията на подсъдимите Иван К. и Владимир К. са преквалифицирани в частта относно формата на съучастие от деяния, извършени от тях като помагачи, в деяния, извършени от тях като съизвършители с извършителя Николай К. С решението на САС са намалени и наложените на тримата подсъдими наказания: за Иван К. – от 13 на 3 години „лишаване от свобода“, на Владимир К. – от 9 на 3 години „лишаване от свобода“ – под най-ниския предел, и на Николай К. – от 15 на 3 години „лишаване от свобода“. Изтърпяването на така наложените наказания е отложено на основание чл. 66 от НК за изпитателен срок от 5 години. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбите на подсъдимите са заявени касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 – 3 от НПК, като исканията, при условията на алтернативност, са за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите или за изменянето му, като бъдат преквалифицирани извършените деяния и намалени наложените наказания и определения изпитателен срок. С жалбите на частните обвинители и граждански ищци е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, като е отправено искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане с оглед увеличаване на наложените на подсъдимите наказания или изменянето му в гражданско-осъдителната част с уважаване на гражданските искове в пълен размер.