Кметът Владимир Георгиев проведе първото присъствено заседание с всички кметове на населените места в община Самоков. Основните акценти бяха изпълнението на строителната програма и опазване на околната среда. По темата за действия и мерки срещу образуването на нерегламентирани сметища на територията на дадено населено място бяха набелязани основни акценти. Всеки кмет може да упражнява контрол, тъй като е упълномощен актосъставител. Ако няма възможност да реагира срещу констатирано нарушение, веднага да подава сигнал до администрацията, където също има упълномощени хора да съставят актове. Коментирано бе извозването на отпадъците през летния сезон, когато контейнерите се запълват по- бързо. От май влиза в сила летния график, като интензивността на извозване става два пъти седмично. По отношение на зелените отпадъци, които са в основата на проблема с по-бързото запълване на съдовете и образуване на сметища около тях, бе разпоредено всеки кмет да определи площадка, където да се извозват тези отпадъци и да се оставят на естествения процес на компостиране. По отношение на строителните отпадъци, които са най-честата причина за образуване на нерегламентирани сметища, кметовете на селата също ще трябва да определят площадка, на която да се изхвърлят, а администрацията ще организира периодичното им извозване.

По отношение на строителната програма, кметът Владимир Георгиев отбеляза, че тази година са заделени много средства за селата. Отделно по стратегиите на местните инициативни групи, по-голяма част от проектите, спечелени по мерките, по които Общината има право да кандидатства са пренасочени за селата. По този начин ще се финансират благоустройствени проекти за площадни пространства,, проекти за ремонт на културни домове, подпомагане на дейността на читалищата и др. По проекти на ДФ “Земеделие” ще се санират обществени сгради в четири села. С финансиране от общинския бюджет ще се реализират инфраструктурни проекти за подмяна на водопроводи, за асфалтиране на улици, за малки благоустройствени проекти и др. Кметът Георгиев се обърна към кметовете на населени места с искане те също да се включат като инвеститорски контрол и да следят за изпълнението на строителните дейности, като при констатирани нередности да подават сигнали.

Дано тази година има възможност да се реализират културните мероприятия в населените места, както и утвърдените календари за читалищната дейност.