Сандански, Кресна и Струмяни са част от общините с екологосъобразно управление на битовите отпадъци.  Припомняме, през 2017 г. министърът на околната среда Нено Димов и кметовете на община Сандански Кирил Котев, на община Кресна Николай Георгиев и на община Струмяни Емил Илиев подписаха договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци. По този начин ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите. По линия на проекта ще се предават и повече отпадъци за рециклиране.

Общата стойност на проекта е 9 368 737.16 лв. Инсталациите ще бъдат разположени на специално преотредена за целта площадка в административните граници на община Сандански в м. Могилата, общ. Сандански, граничещи непосредствено с регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна. Площадката за разполагане на обекта е определена с оглед на съществуващата инженерна инфраструктура и факта, че е ситуирана непосредствено до регионалното депо за битови отпадъци. Определената площ за реализацията на инвестиционния проект е около 25 дка. Условно тя е разделена на две зони – административно-битова и производствена. Връзката между зоните ще се осъществява посредством вътрешноплощадков път. По проекта е предвидено въвеждане на регионална система за разделно събиране на зелени, дървесни и градински отпадъци. За тази цел по проекта ще бъде осигурено необходимото оборудване за събиране и транспортиране на зелените и дървесни отпадъци.