Семействата на 346 първокласници и 282-ма осмокласници от общините Дупница и Сапарева баня са одобрени да получат еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане” – Дупница.

„Ежедневно продължаваме да приемаме заявления за това подпомагане. Изплащат се сумите на хората, за които са издадени заповеди за отпускане на средствата за ученици, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище. Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври”, каза директорът на ведомството Таня Кирилова.

От социалната служба припомниха, че финансовата подкрепа се отпуска независимо от дохода на семейството. Помощта е за покриване на част от разходите в началото на учебната година, при положение че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Помощта се изплаща на два транша – петдесет на сто след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Средствата се връщат, ако ученикът не постъпи в училище, не продължи обучението си през втория учебен срок или има 5 отсъствия за 1 месец без уважителни здравословни причини за това.

Средствата се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено в ДСП по настоящ адрес на правоимащите.

Документите могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код на НОИ, както и чрез електронната поща на ДСП по настоящ адрес.

Юлияна КОЛЧАКОВА