Изграждането на поредна автокъща край града се подготвя в Дупница. Инвестиционното намерение е на Антон Георгиев, който иска да развива търговия с коли в нива край Блатино. Предстои Общинският съвет да разгледа предложение за изработване  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за разширяване на площадката, определена с решение от 2018 г. на Комисията за земеделски земи в Министерство на земеделието, храните и горите  на поземления имот, намиращ се в местността Реката в землището на селото. От местния парламент се иска съгласие за възлагане изработването на плановете и за промяна предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди, за установяване териториално-устройствена зона от разновидност „Предимно производствена”. Предложението ще бъде разгледано от Общинския съвет на заседание на 27 май.