Данъците върху недвижимите имоти, превозните средства, туристическият данък и таксата за битови отпадъци поскъпват в община Сапарева баня.

Увеличението на налозите за 2022 г. е гласувано на последното заседание на Общинския съвет, който е променил наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги в частта, касаеща разпоредбите за местните данъци, приета през 2012 г.

От 1 януари жителите на курортната община ще плащат по 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, при досегашна цена 2 на хиляда.
При превозните средства до 55 kW данъкът скача на 0,40 лв./kW – от 0,34 лв./kW досега . Данъкът върху превозните средства от 55 до 74 kW се увеличава от 0,54 лв./kW на 0, 65 лв./kW. Данъкът върху превозните средства от 74-110 kW се запазва на 1,10 лв./kW. Данъкът върху превозните средства от 110 до 150 kW ще е 1, 35 лв./kW ще бъде, при досегашна цена 1,23 лв./kW. За автомобили между 150 и 245 kWставката става 1, 80 лв./kW, при досегшаната цена 1,60 лв./kW. Данъкът върху превозните средства над 245 kW ще бъде 2, 35 лв./kW, а досега е бил 2,10 лв./ kW.
Собствениците на място за настаняване с категория една звезда вече ще плащат 0,60 лв. на нощувка, при 0,45 лв. на нощувка досега. За две звезди от 0,50 сумата става 0,70 лв., за три от 0,55 на 0,80 лв. и за 4 и 5 звезди от 0,80 таксата става 1 лв. на нощувка. Приходите от туристически данък са изключително недостатъчни за осигуряване финансирането на Програмата за развитие на туризма в община Сапарева баня и популяризирането на общината като туристическа дестинация, мотивират нарастването на цените от местната управа. Непопулярните мерки се предприемат заради ниската събираемост на данъците, което се наблюдава от години.

Най-тежко е положението със събирането на налога за отпадъците. Приходите от такса „битови отпадъци” за 2021 г. са в размер на 411 968 лв. Отчетените разходи за такса „битови отпадъци” за 2021 година са 835 698 лв. като приходите покриват едва 50 % от тях. Прогнозният размер на приходите за 2022 г. от такса „битови отпадъци” е 670 000 лв., става ясно от приетата докладна записка. За събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общината ще са нужни 490 000 лв., за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване- 155 000 лв. Освен това по закон се плащат отчисления за всеки тон депониран отпадък за 2022 г., който е 82 лв./тон и още по 3 лв./ тон за обезвреждане чрез депониране. Общо необходимите средства са в размер на 270 000 лв.

Таксата за смет в Сапарева баня, Сапарево и Паничище става 7,5 промила на базата на данъчната оценка на имота, а в селата Ресилово и Паничище- 6,5 промила. За нежилищни сгради в Паничище ще се плаща 7 промила, в Ресилово, Овчарци и Сапарево – 8 промила.
С решение на общинските съветници е извършена и промяна в тарифата за таксите за водовземане на минерална вода в общината. По- малко ще се плаща за водата, ползвана за лечебни нужди. Така в санаториума ще се начисляват по- ниски сметки, цената на водата за специализираната болница ще бъде 60 ст.