През 2020 г. е акцентирано върху качеството на прокурорската работа за намаляване до минимум върнатите от съда дела и на оправдателните присъди, както и намаляване продължителността на досъдебната фаза. Това се посочва в годишния отчет на Окръжна прокуратура и районните прокуратури в Кюстендил и Дупница.

2308 досъдебни производства са приключени в Кюстендилска област. По-голямата част от тях са с продължителност до 8 месеца, намалява броят на тези с продължителност над 2 години.

Най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления против собствеността, от които доминират кражбите. Следват производствата за извършени общоопасни престъпления, сред които най-голям дял имат тези за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества. На трето място са престъпления против личността. Немалък дял имат и престъпленията против стопанството, предимно в горския фонд.

Внесени са 72 искания до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, от които 60 са били уважени. Задържани са 7 лица по европейски заповеди за арест. Изпълнени са и 7 европейски заповеди за разследване.

През 2020 г. прокурорите от ОП-гр. Кюстендил, РП-гр. Кюстендил и РП-гр. Дупница са внесли общо в съда 608 прокурорски акта.

Сред тях – дела със засилен обществен интерес, касаещи умишлени убийства – опитът за умъртвяване на три лица, извършен от А.Д., при който е настъпила смъртта на В.Д. на централната улица на Кюстендил, както и убийството на П.Й. в с. Мламолово, Бобовдолско, осъществено от 29-годишната Д.В.

Успешно са приключени 11 наказателни производства за държане и разпространение на наркотични вещества и 8 наказателни производства за засяване и отглеждане на растения от рода на конопа, като на по-голямата част от подсъдимите са наложени ефективни наказания „лишаване от свобода”. Сред тях е наказателното производство срещу Б.Й. от с. Джерман.

Предадени на съд са общо 676 лица. От тях: 78 лица – за кражби, 63 лица –  за документни престъпления, 9 лица – за извършени грабежи, 121 лица – за управляване на МПС след употреба на алкохол и наркотици, 53 лица – за държане и разпространение на наркотични вещества, 42 лица – за измами, 24 лица – за преминаване през границата на страната без разрешение, 18 лица – за пътнотранспортни произшествия, 14 лица – за нарушаване на противоепидемичните мерки и др.

Постановените осъдителни и санкционни решения през изминалата 2020 г. са общо 597, което е 94,31% от общия брой на постановените съдебни решения. Процентът на осъдителните и санкционни решения непрекъснато нараства.

През 2020 г. са получени за изпълнение общо 345 присъди и одобрени споразумения. От тях 136 са „лишаване от свобода”, 96 „пробация”, 113 „лишаване от права“, 14 „обществено порицание”.

Оправдателните присъди за 2020 г. са само 16 на брой.

Повишена е активността по гражданско-съдебния надзор: предявени от прокурор от ОП-гр.Кюстендил са общо 15 иска (при 7 за 2019 г.) за прекратяване на дейността на търговски дружества.

Изготвени са 17 протеста до Административен съд – гр. Кюстендил срещу незаконосъобразни разпоредби на общинските съвети.

Предизвикателство през годината е и възникналата пандемия от Ковид-19, обявяването на епидемична обстановка в страната, което е довело до образуване на значителен брой досъдебни производства за неспазване на противоепидемичните мерки – 92 на брой.