Учредява се възмездно право на строеж върху поземлен имот в горска територия в землището на Мелник, реши Министерският съвет. Правото на строеж е безрочно, а теренът е публична държавна собственост. Имотът с площ 400 кв. м се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“ – Благоевград. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него. Един от мобилните оператори ще заплати по сметка на ДП „Югозападно държавно предприятие“ – Благоевград цена за учредяване на право на строеж в размер на 4488 лв. и цена за компенсационно залесяване на стойност 453,60 лева. По сметката на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лева, а по сметка на община Сандански ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от Общинския съвет.