За продажба също така готвят овощна градина в Долистово и парцел в Бобов дол

Община Бобов дол готви продажбата на бившия Дом за деца с умствена  изостаналост  в Горна Козница, овощна градина в Долистово и парцел в миньорския град. С докладна записка се иска разрешение от местния парламент за промяна на  характера на собствеността на закрития дом в Горна Козница от публична общинска  в частна общинска собственост. Това е и първата стъпка към продажбата на дома.

„Към имота има заявен интерес за закупуване от инвеститор, който иска да прави цех за преработка на череши. Ако общинските съветници разрешат да се промени статута на имота, ще бъде обявен търг за неговата продажба”, каза председателят на местния парламент Елеонора Христова.

Имотът е над 6, 8 дка (конкретно 6 830 кв. м), като намиращите се в него сгради са  с обща застроена  площ 1186.17 кв. м. Припомняме, че през  2010 г. Министерството  на труда и социалната  политика закри институцията, отредена за Дом  за душевно  болни деца в Горна Козница. Преди това в Бобов дол бяха изградени  центрове за настаняване от семеен тип  и за  социална рехабилитация и интеграция, където бяха преместени настанените в Горна Козница. Така имотът престава да има старото си предназначение, което е посочено като мотив в докладната, с която се иска промяната  характера на собствеността.

Кюстендилецът Евгени Слишков е подал молба с искане да закупи имот от над 22, 9 дка (конкретно 22 868 кв.м) в м. Чорлея в Долистово, който ползва под аренда от 2011 година след проведена тръжна процедура.. Имотът е частна общинска собственост, засаден с трайни насаждения. Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие, че са създадени и се ползват по силата на договор с министъра на земеделието и храните, съответно с кмета на общината. Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год., посочва се в докладната записка.

От предложението става ясно още, че общината е възложила изготвяне на пазарна оценка на имота и  тя е 20 930 лева без ДДС.

Иво Георгиев от Бобов дол е подал заявление, че иска да купи общински парцел, съседен на неговия имот на ул. „Ивайло” в миньорския град. Имотът е 554 кв. м, частна общинска собственост, фигурира в тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти на община Бобов дол. За него също е била изготвена пазарна оценка, като тя е на стойност 10 070 лева без ДДС. От Общинския съвет се иска съгласие  за обявяване на публичен  търг за  продажба на терена. Предлага се още местният парламент да одобри пазарната оценка, която да бъде и начална тръжна цена при предстоящото наддаване.

Общинските съветници ще вземат решение по трите предложения на заседанието си на 30 юни.

Юлияна КОЛЧАКОВА

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here