Съдия Васко Петров бе определен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гоце Делчев. Решението на ВСС е считано от 18.11.2021 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Колегията преназначи Магдалена Жбантова-Стефанова на заеманата преди избора й за административен ръководител на Районен съд – Гоце Делчев длъжност „съдия“ в същия съд, считано от 18.11.2021 г.

Решенията са във връзка със заявеното от нея писмено желание за преназначаване по чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Предвид определения от ВСС ред за излъчване по старшинство на магистрат за изпълняващ функциите на административен ръководител, е предложен съдия Петров, който има 23 години и 11 месеца прослужено време на съдийска длъжност и е изразил писмено съгласие да изпълнява ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател.