Петър Горновски
 • През 2020 г. са издадени 42 акта на стойност 930 000 лв. при проверките за качеството на горивата, каза още Петър Горновски

„Вяра” разговаря с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски по актуални теми. Какви проверки е извършила агенцията за изправността на асансьорите, за качеството на горивата, за състоянието на язовирите и какви са резултатите от тях – ще разберете в следващите редове.

 • Г-н Горновски, ръководената от Вас агенция най-често се асоциира с проверките за изправността на асансьорите. Какъв е броят на спрените от експлоатация асансьори от началото на годината?
 • В резултат на извършените технически прегледи и проверки на асансьори инспекторите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ са спрели от експлоатация общо 121 бр. асансьори за първото шестмесечие на 2020 г.
 • Има ли санкционирани етажни собствености или домоуправители за отказ от поддръжка на ползваните подемници или пускането им самоволно след спиране?
 • За първото шестмесечие на 2020 г. не са предявени и съставени актове за административно нарушение на домоуправители. За предприемане на такива действия е необходима информация за изпълнение на задълженията на етажната собственост на основание чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост, а именно има ли вписано лице като управител на етажната собственост за посочения адрес. Установяваме, че на много места няма регистриран управител на етажната собственост. Необходими са промени в Закона за управление на етажната собственост. При установяване на несъответствия или неизправности на асансьор, монтиран в жилищна сграда, служителите на ГД ИДТН спират от експлоатация асансьора. Ползвателите на асансьори са длъжни да поддържат съоръженията в изправност, за да не се застрашават животът и здравето на хората и имат задължение да осигурят безопасната им експлоатация.

Няма наказани домоуправители за неизправни асансьори

Язовир ”Кърджали”
 • Колко от фирмите за поддръжка на асансьори са се записали в регистъра на ДАМТН?
 • Вписаните в регистъра на ДАМТН лица, които осъществяват поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори, са 581 броя.
 • За последните 6 месеца колко от тях са били проверени и какви нарушения са били констатирани? Има ли установени асансьори, поддържани нелегално?
 • За първото шестмесечие на 2020 г. са проверени 142 лица, осъществяващи поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори. При извършените проверки не са установени нарушения, свързани със спазване обхвата на издадените удостоверения и условията, при които са получени. Няма установени асансьори, които се поддържат нелегално.
 • Завършиха ли проверките за качеството на горивата, назначени от ВАП? Кога се очаква да завършат?
 • От 11 юни Върховната административна прокуратура възложи на ДАМТН извършване на проверка за законност по спазването на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за енергията от възобновяеми източници и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива. Проверката обхваща период от 2 месеца – от 11 юни до 11 август 2020 г. С цел ефективното й организиране и извършване като председател на ДАМТН съм издал специална заповед. Проверките, които се извършват от длъжностните лица на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ (ГД ККТГ) през посочения период, са планови и извънпланови. Извънплановите са по сигнал на физически лица и институции или са организирани съвместно с други институции – ГД БОП, Агенция „Митници“, НАП и др. След приключване на проверката на 11 август ще се изготви синтезиран доклад за резултатите от извършените проверките. В него ще бъдат изрично посочени установените несъответствия, констатираните документални нарушения, наложените принудителни административни мерки и количествата изтеглени горива от разпространение, съставените административни актове и такива, които предстои да се съставят, както и издадени наказателни постановления или такива, които предстои да бъдат издадени и размера на наложените имуществени санкции.
 • Какво установиха последните такива проверки? Какво е най-честото отклонение в качеството на горивата?

– През периода от 11 юни до 22 юли на 2020 г. са извършени 212 проверки, от които:

– 180 проверки на бензиностанции,

–  3 проверки на данъчни складове и 1 проверка на петролна рафинерия

– 28 проверки на обекти са завършили с доклад, че не разпространяват течни горива.

От тези проверки 202 са планови, а 10 извънпланови – съвместни проверки с МКЦПККДРСТ към ГД БОП.

Взети са проби от 289 течни горива, както следва:

– Автомобилни бензини – 107 бр.

– Гориво за дизелови двигатели – 160 бр.

– Други горива – гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели и котелно гориво – 22 бр. След изпитването им в акредитираната лаборатория и експертиза на получените резултати са установени:

–  7 несъответствия на течни горива с изискванията за качество, съгласно изискванията на ЗЧАВ. Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в Наредбата по чл. 8 от ЗЧАВ при автомобилните бензини, е по показател „дестилационни характеристики”, а при гориво за дизелови двигатели – по показател „пламна температура”. Установено е и 1  несъответствие за съдържание на биогориво в течно гориво съгласно ЗЕВИ. Във връзка с установените несъответствия с изискванията на нормативната уредба е изтеглено от пазара 34 384 л гориво за дизелови двигатели.

Справка за 2020 г. – първо шестмесечие:

Язовир ”Въча”

Независимо от обявеното през м. март извънредно положение, във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ГД ККТГ извършва засилени проверки за качеството на течните горива.

През първото шестмесечие на 2020 г. са извършени 524 проверки, от които:

Взети са 796 проби от течни горива, както следва:

– Автомобилни бензини –327 бр.

– Гориво за дизелови двигатели – 439 бр.

– Други горива – гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, биодизел и котелно гориво – 30 бр.

След изпитването им в акредитираната лаборатория и експертиза на получените резултати са установени:

– 28 несъответствия на течни горива с изискванията за качество, съгласно изискванията на ЗЧАВ – 3,52% от общия брой взети проби.

Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в Наредбата по чл. 8 от ЗЧАВ при автомобилните бензини, е по показател „дестилационни характеристики”, а при гориво за дизелови двигатели – по показател „пламна температура”, т.е. тенденцията от последните години се запазва.

– 4 несъответствия за съдържание на биогориво в течно гориво съгласно ЗЕВИ – 0,5% от общия брой взети проби.

Общото количество на изтегленото течно гориво от пазара за периода е 115 378 литра, както следва:

автомобилен бензин А – 95Н   – 23 777 литра

гориво за дизелови двигатели – 90 445 литра

други горива – ГИТ– 1156 литра

Съставени са 31 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) и 42 Наказателни постановления (НП), от които:

Общият размер на наложените имуществени санкции от издадените 42 наказателни постановления през 2020 г. е за 930 000 лв.

Язовир “Искър”
 • Агенцията осъществява и инспекции на съоръжения с повишена опасност (СПО). Колко са включените в регистъра?
 • ДАМТН осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН). Въвеждането на данни в електронния регистър е ежедневен процес. Броят на съоръженията, въведени до момента, е 425 316. От тях котлите са 8107, съдовете, работещи под налягане – 25 507, тръбопроводите за водна пара и гореща вода – 1831, газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 3906, преносните и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ – 264 595, ацетиленовите уредби – 48, тръбопроводи за нефт и нефтопродукти – 44, асансьори – 63 709, повдигателни съоръжения – 54 920, и въжените линии – 89 бр.
 • Преди началото на летния сезон започнаха проверките на плувните басейни. Какво е установено досега?
 • Плановите проверки на лицата, стопанисващи плувни басейни, са заложени за месеците януари, май, юли и октомври. Към 18 юни 2020 г. са извършени 275 проверки на плувни басейни и са проверени 124 лица. До момента се установи, че собствениците и лицата, стопанисващи плувни басейни, масово не са запознати със задължението си да осигуряват безопасна техническа експлоатация на използваните в тях елементи за вграждане, филтрация и помпи. Използвам случая и да се обърна към тях да си направят труда и да се запознаят с влязлата в сила на 12 юли 2019 г. Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. Документът е издаден в съответствие с чл. 164 от Закона за туризма и пряко засяга тези лица.
 • Миналата година ДАМТН предаде списък от над 800 проблемни язовира, които се нуждаят от ремонт. Сред тях близо 400 имаха нужда от спешен ремонт – какво е състоянието им сега, след като държавата задели средства за ремонта?
 • Правомощията на ДАМТН, съгласно Закона за водите (ЗВ), обхващат надзора на язовирните стени и съоръженията към тях и контрол по изпълнение на мерките за поддържане и осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. За осъществяване на тези функции ежедневно се извършват проверки на язовири от служителите на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, дават се предписания, извършва се последващ контрол по изпълнението им. През 2018 г. от ДАМТН са установени 858 броя язовири, с констатирани неизправности, за привеждането на които в изправно техническо състояние са необходими строително-ремонтни дейности. От тях, на основание § 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за водите (ЗВ), по предложение на председателя на ДАМТН, е изготвен списък на 414 броя язовири, за които е определено, че язовирните им стени и съоръженията към тях се нуждаят от извършване на спешен ремонт поради това, че са установени от експертите от ДАМТН неизправности на преливници, основни изпускатели, въздушни и водни откоси и др. Списъкът е изпратен на министъра на икономиката и е публикуван в „Държавен вестник” с Решение № 495 от 13.07.2018 г. на Министерския съвет (МС), със следващо РМС № 698 от 04.10.2018 г. са добавени още два язовира – яз. „Бели Искър“ и яз. „Огоста“.


  С цитираното Решение на МС е определена ,,Държавна консолидационна компания“ (ДКК) ЕАД – София като търговско дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, съгласно одобрения списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция, с изключение на тези, отдадени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е предоставила на ДКК всички констативни протоколи и други документи за язовирите, включени в списъка на цитираните решения на Министерския съвет. Държавна консолидационна компания предоставя писмена информация в ДАМТН относно стартиралите ремонтно-възстановителни дейности на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите от одобрения списък, на които са извършени или се извършват основен ремонт или реконструкция, като е посочена степен на завършеност. Извършването на ремонтно-възстановителни дейности от ДКК не спира осъществяването на надзорната дейност от страна на ДАМТН, съгласно изискванията на Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба, тези язовири стоят на вниманието на ДАМТН, тъй като са язовири, с висока вероятност от възникване на аварийни ситуации.


  При извършваните проверки от страна на ДАМТН, в качеството на контролен орган се следи за безопасната техническа експлоатация на всички язовири, като се дават предписания и се търси административно-наказателна отговорност на собствениците за неизпълнението им. Всички 414 броя язовири за спешен ремонт са предвидени за проверка през 2020 г., като до месец юли броят на общо проверените на територията на страната вече е 222 броя. След представените за спешен ремонт на язовири от ДАМТН от ДКК в качеството си на възложител е стартирана процедура по проектиране и изготвяне на проекти за изпълнение на строително-монтажни дейности за ремонт или реконструкция на язовирите. В края на 2019 г. са стартирани ремонтно-възстановителни работи на част от язовирите, посочени в Решение № 495 от 13.07.2018 г. на Министерския съвет и към настоящия момент се извършва ремонт в областите: Пловдив, Хасково, Добрич, Габрово, Шумен, Видин, Перник, Пазарджик и др. От друга страна, само за първото тримесечие на 2020 г. на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях са дадени общо 2007 броя предписания от всички извършени проверки, съгласно правомощията на ДАМТН по Закона за водите, като предписанията по техническата документация са 894 броя, а по безопасната техническа експлоатация на язовирите – 1113 броя. В момента от междуведомствените комисии към областните управители се извършва класификацията на язовири по степен на потенциална опасност по чл. 141б от Закона за водите, като този процес ще приключи до края на годината.