Представят проекта за изграждане на социални жилище в Благоевград

 

 

Проект „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”“ ще бъде представен по време на встъпителна пресконференция в Община Благоевград. Тя ще се проведе на 11.07.2017 от 11:00 часа в зала № 5 на административната сграда. По време на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.

Началото на проекта бе поставено през ноември 2016г., когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектното предложение за „Изграждане на социални жилища в IV – ти микрорайон”. Той е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на община Благоевград. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020 и е в рамките на процедура  BG16RFOP001-1.008 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград по  приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов свика и обществено обсъждане през месец май 2016г., за да се допита до мненията и да изслуша предложенията на жителите на областния център на Пиринско по темата.