Кирил Котев

Първата копка на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ще бъде направена в Сандански през април. Проектът включва още инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура. „Има избран изпълнител на обекта, всичко върви по план с процедурата. Ще разполагаме не само с компостираща инсталация, но и с инсталация за сепариране. Тази инвестиция решава проблема с отпадъците в дългосрочен план”, коментира кметът на община Сандански Кирил Котев. Обектът е част от Регионалната система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна, стойността му е над 9 милиона лева. Проектното предложение предвижда да се изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, които ще бъдат разположени на площадка в административните граници на община Сандански и ще обслужват и общините Кресна и Струмяни. Очакваният резултат е намаляване количеството на депонираните битови отпадъци.