Определят 1150 лв. заплата за кметовете на селата

Бюджета на общината за тази година ще обсъжда местният парламент в Сапарева баня. На предстоящото си заседание Общинският съвет (ОбС) ще определи и заплатите на кметовете на селата. Приходите в проектобюджета са в размер на 8 519 164 лв. В това число за делегирани от държавата дейности са заложени приходи в общ размер на 3 635 336  лв. Част от тази сума са 3 599 052  лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности и 732 414 лв. преходен остатък от 2020 г. За местни дейности са заложени приходи от 4 883 828 лв. В това число са включени: местни приходи от дейност – 4 042 000 лв., от тях: данъчни приходи в размер на 720 000 лв.; приходи от собственост – 1 655 000 лв.; общински такси – 1 290 000 лв.; неданъчни и други приходи (вкл. платени данъци) – 377 000 лв.; трансфери от централния бюджет за местни дейности в общ размер на 780 200 лв., в това число: обща изравнителна субсидия – 442 500 лв.; средства за зимно поддържане и снегопочистване – 65 800 лв.; целева субсидия за капиталови разходи – 271 900 лв.; трансфери между бюджети (получени и вътрешни) 650 000 лв.; временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки – 995 608 лв.; финансиране – 247 696 лв., в това число поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 58 200.

Разходите в общ размер на 8 519 164 лв. са разпределени така: за делегираните от държавата дейности – 3 635 336  лв.; за местни дейности – 4 883 828 лв., в това число дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи – 58 200 лв. Предложеното за утвърждаване общо положително бюджетно салдо е в размер на 247 696 лв.

В докладната си записка кметът Калин Гелев предлага ОбС да приеме план-сметката за разходите от такса „битови отпадъци” за 2021 г., инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък на обекти) в общ размер на 4 231 107 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране. Предложението касае и одобряване разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 271 900 лв.

С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, става ясно от докладната.

За одобрение е предложен и годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 308 642 лв. по прихода и 2 308 642 лв. по разхода. В проекта е предложено да се утвърдят разходите за възнаграждения в делегираните от държавата дейности на държавните служители, заетите в сферата на отбраната и сигурността, здравеопазването, социалното подпомагане, почивното дело, културата и религиозните дейности (без читалищата), както и в местните дейности.

Очаква се да бъде утвърден разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня – 5000 лв.; обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – общо 40 000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината. Заложени са субсидии и целеви разходи за: читалища 80 388 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, за оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия, празници и фестивали 15 000 лв., планирани като субсидии за организации с нестопанска цел в дейност “Култура”. Субсидиите за спортни клубове за развитие на масовия спорт са общо в размер на 42 000 лв.

От местния парламент се иска още да упълномощи кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

Очаква се съветниците да приемат лимити за разходи: СБКО до 3% от начислените трудови възнаграждения, при условие че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители; разходи за представителни цели на кмета на общината – 6000 лв.

За утвърждаване е предложен списък на пътуващите учители, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

Предложението в проекта за финансова рамка включва и одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., определяне второстепенните разпоредители с бюджет.

Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. не се предвижда в бюджета. Не се предвиждат и общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 г.

Заложеният максимален размер на поетия общински дълг, в това число главници и лихви, е в общ размер 956 680 лв.

Определеният максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г., е в размер на 800 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

Определеният максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., е 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

Определеният размер на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г., е не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31 декември миналата година, или не по-малко от 115 700 лв.

Определеният размер на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година, е не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.

Съветниците ще трябва да утвърдят и разходите за общинското лесничейство.

С друга докладна записка се предлага общинските съветници да определят размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства. Ако ОбС приеме предложението, от 1 март управниците на всички села в общината – Сапарево, Овчарци и Ресилово, ще взимат 1150 лв. заплата. Това е размерът на основните месечни възнаграждения, към които ще се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

Сесията е насрочена за 25 февруари, четвъртък.

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here