• Важно е родителите да знаят, че заявената при кандидатстването адресна регистрация трябва да е на детето, а не на някого от тях

 

Подаването на документи за прием на деца в първа група на детските градини на община Сандански започва от 1 април и ще продължи до 30 април. С решение на Общинския съвет се приеха промени в записването, съобразени с новостите в българското законодателство в областта на образованието, уточниха от общинската администрация на кмета Кирил Котев.

Приемът на деца в детските градини се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии – общи и социални. Общите критерии са за деца, живеещи в района на детската градина, такива, които имат брат или сестра, вече приети в същата детска градина, деца на работещи родители или такива, които са редовни студенти или докторанти.

Социалните критерии обхващат и деца близнаци/тризнаци, сираци, деца в неравностойно положение, деца в приемни семейства, без родителски грижи, както и деца от многодетни семейства. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство. Тази година правилата и районите за прием в училище и детска градина са практически уеднаквени. Новото за детските градини е, че се въвеждат прилежащи райони, както при кандидатстването за първи клас. Важно е родителите да знаят, че заявената при кандидатстването адресна регистрация трябва да е на детето, а не на някого от тях. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в детската градина. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано.

През настоящата година не се очаква да има проблем с недостиг  на местата в детските градини.

 

Прием в 1-ви  клас за учебната 2019/2020 г.

По отношение на приема на ученици в първи клас на територията на община Сандански за информация на всички заинтересовани родители на сайта на общината е налична Система за прием в първи клас за учебната 2019/2020 години, утвърдена от кмета Кирил Котев. Тук основните принципи са запазени, както в приема за миналата учебна година. Водещият критерий за близостта на детето до училището ще носи най-голям брой точки. Новото тази година е, че дете, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия адрес. Подаването на документи ще започне от 31 май, когато бъдещите първокласници ще са получили Удостоверение за завършена подготвителна група от съответната детска градина.