Wednesday, July 17, 2024
HomeАктуално от днесПроверка на прокуратурата: Бившият управител на общинската болница в Дупница Росен Тимчев...

Проверка на прокуратурата: Бившият управител на общинската болница в Дупница Росен Тимчев си изфабрикувал дипломата

Грозят го от 3 до 8 г. завор за фалшификация и неправомерно заемане на шефския пост

18-04-01-emil-pavlov
Емил Пав­лов

Тек­с­тът “вяр­но с ори­ги­на­ла” вър­ху дип­ло­ма­та и под­пи­сът към не­го са из­пи­са­ни от бив­шия уп­ра­ви­тел на об­щин­с­ка­та бол­ни­ца Ро­сен Тим­чев. Не­гов е и под­пи­сът под сним­ка­та. То­ва е по­ка­за­ла про­вер­ка­та. От справ­ка на МОН е вид­но, че той не при­те­жа­ва съ­от­вет­на пра­вос­по­соб­ност, съг­лас­но чл. 63, ал.1 от ЗЛЗ, за да за­е­ма длъж­ност­та уп­ра­ви­тел на ле­чеб­но за­ве­де­ние.

18-04-01-80830
Росен Тимчев

Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра в Дуп­ни­ца е об­ра­зу­ва­ла до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во сре­щу бив­шия уп­ра­ви­тел на МБАЛ “Св. Иван Рил­с­ки” в гра­да Ро­сен Тим­чев за уп­раж­ня­ва­не на про­фе­сия без съ­от­вет­на пра­вос­по­соб­ност, съ­об­щи­ха от прес­цен­тъ­ра на Апе­ла­тив­на про­ку­ра­ту­ра – Со­фия. Тим­чев е раз­с­лед­ван за прес­тъп­ле­ние по чл. 324, ал. 2 вр. с ал. 1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс (НК) и за със­та­вя­не на не­ис­тин­с­ки офи­ци­а­лен до­ку­мент (чл. 308, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК). До­съ­деб­но­то про­из­вод­с­т­во е стар­ти­ра­но с пос­та­нов­ле­ние на дър­жав­но­то об­ви­не­ние от 23.01.2017 г.

Про­из­вод­с­т­во­то е във връз­ка със сиг­нал от Аген­ция “Ме­ди­цин­с­ки одит” и пред­се­да­те­ля на Об­щин­с­ки съ­вет – Дуп­ни­ца. В не­го се по­соч­ва, че вре­мен­но наз­на­че­ни­ят за уп­ра­ви­тел на МБАЛ “Св. Иван Рил­с­ки” в гр. Дуп­ни­ца Р. Тим­чев пред­с­та­вил в Аген­ция по впис­ва­ни­я­та ко­пие от дип­ло­ма за за­вър­ше­но вис­ше об­ра­зо­ва­ние със спе­ци­ал­ност “Зд­ра­вен ме­ни­дж­мънт”, за ко­я­то след про­вер­ка от стра­на на Ми­нис­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та е ус­та­но­ве­но, че е не­ис­тин­с­ка.

В хо­да на из­вър­ше­на­та про­вер­ка е кон­с­та­ти­ра­но, че тек­с­тът “вяр­но с ори­ги­на­ла”, под­пи­сът към не­го и то­зи под сним­ка­та на дип­ло­ма­та са из­пи­са­ни от Р. Тим­чев. От справ­ка на МОН е вид­но, че той не при­те­жа­ва съ­от­вет­на пра­вос­по­соб­ност, съг­лас­но чл. 63, ал.1 от ЗЛЗ, за да за­е­ма длъж­ност­та уп­ра­ви­тел на ле­чеб­но за­ве­де­ние.

Раз­с­лед­ва­не­то по слу­чая про­дъл­жа­ва, ка­то е нап­ра­ве­но пред­ло­же­ние то да бъ­де въз­ло­же­но на сле­до­ва­тел при Ок­ръ­жен след­с­т­вен от­дел при ОП – Кюс­тен­дил.

“До 8 г. е на­ка­за­ни­е­то, ако се до­ка­же прес­тъп­ле­ние по чл. 308, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК – из­гот­вя­не на офи­ци­а­лен до­ку­мент с не­вяр­но съ­дър­жа­ние, и до 3 – по чл. 324, ал. 2 от НК за уп­раж­ня­ва­не на про­фе­сия без съ­от­вет­на­та ква­ли­фи­ка­ция”, обяс­ни го­во­ри­те­лят на Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра в Дуп­ни­ца Емил Пав­лов.

RELATED ARTICLES

Most Popular