Sunday, July 14, 2024
HomeРегионРазлогПрограма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райониСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

Адрес: п.к. 2760, град Разлог, област Благоевград, ул. «Шейново» № 13, офис 2-4
ел.поща: razlog_mig@abv.bg, интернет страница: www.mig-razlog.org,
тел. 0888528239, 0888224459, 0888224425

О Б Я В А


за прием на проектни предложения по мярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”
към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание решение № 2 по Протокол от заседание на Управителния съвет, проведено а 24.04.2023 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗм и одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие,

СДРУЖЕНИЕ “МИГ-РАЗЛОГ”

обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.741

Наименование на процедурата:

МИГ-Разлог, мярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“:  Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог.   

Мярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”  е в обхвата на: Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество; Специфична цел 1. Насърчаване производството и преработката на местни селскостопански продукти.

Конкретни цели на мярката:  

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
 3. опазване на компонентите на околната среда;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
 5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Допустими кандидати:

 1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро*;
 2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
 3. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 4. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по-горе;
 5. Кандидатите трябва да имат седалище за еднолични търговски и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Разлог;
 6. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП;

*Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица, не се прилагат за кандидати, създадени до една година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в сектори „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци”, „Етерично-маслени и медицински култури” и „Технически култури”.

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Допустими са дейности, които ще се изпълняват на територията на община Разлог.

Допустими по проектите са следните видове дейности:

По мярка 4.1. “Инвестиции в земеделските стопанства” ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
 2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. Опазване на компонентите на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
 4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или
 6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
 7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансова помощ се предоставя целево на:

 • Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или продуктите са в обхвата на Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Допустими разходи:

Допустими за финансова помощ в рамките на земеделското стопанство са следните разходи:

 1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, вкл. такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
 5. Закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1. на ПРСР2014-2020;
 7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на община Разлог;
 9. Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства като камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.;
 10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проект, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

13.1. Разходите по т. 13 общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи съгласно ПРСР.

13.2. Консултациите по т.13 се състоят от попълване на Бизнес план, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи.

Период за прием на проектни предложения:

Начало: 01.06.2023 година, 10,00 часа;
Краен срок: 08.07.2023 година, 17:00 часа.

Бюджет на приема:
Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР
е 173 985,07  лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ,
предоставяна за проект:

Минимален размер на допустимите разходи за един проект  –  9 779,00 лв.
Максимален размер на допустимите разход и за един проект   – 391 160,00 лв.
Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 4 889,50 лв.
Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 195 580,00 лв., но по този прием е равен на наличния по процедурата бюджет – 173 985,07 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Безвъзмездната финансова помощ е с интензитет от 50 % до 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в зависимост от кандидата и проекта, но в размер на не повече от 195 580,00 лв.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

 1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, животновъдство – 25 точки;
 2. Проектът е за биологично производство – 20 точки;
 3. Проектът осигурява допълваща заетост: до 2 работни места – 5 точки, за над 2 – 10 точки;
 4. Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013г. (мерки 112 и 141) и периода 2014 – 2020 (6.1. и 6.3),и не е получавал подпомагане по Програмата (ПРСР), за инвестиционни дейности по мерки 121 (2007-2013) и 4.1. (2014-2020), с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство – 10 точки;
 5. Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството – 5 точки;
 6. Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство – 15 точки;
 7. Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС – 15 точки.

Лица за контакт:

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Мария Манушкина, тел. 0888224459
Административен сътрудник – Галина Калушкова, тел. 0888224425

Подробна информация и документи за кандидатстване:

 • В ИСУН2020 на уеб адрес https://eumis2020.government.bg
 • На електронната страница на МИГ-РАЗЛОГ на уеб адрес mig-razlog.org
 • В офиса на МИГ, на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН2020 в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

RELATED ARTICLES

Most Popular