• Местните данъци в общината не са променяни от 2010 г., стана ясно на сесията на Общинския съвет

 

В община Долна баня местните данъци не са променяни от 2010 г. Това стана ясно на януарското редовно заседание на Общинския съвет в града. В дневния ред бяха включени само четири точки.

На заседанието общинските съветници дадоха своето съгласие да се открие процедура за провеждане на публичен търг за продажба на два общински имоти – частна общинска собственост.

Първият общински имот се намира в местността Чешмелия с площ от 10 802 кв.м при първоначална тръжна цена от 9676 лева, а вторият е в местността Сотлу чаир с площ от 736 кв.м при първоначална тръжна цена 960 лева.

Общинските съветници възложиха на кмета на община Долна баня Владимир Джамбазов да организира и проведе двата публични търга и сключи договор със спечелилите участници.

9-имата общински съветници единодушно приеха предложените отдели и подотдели с насаждения, в които ще се извършва ползване по новия горскостопански план. Това е одобрено план-извлечение от Регионалната дирекция по горите в София за провеждане на сечи (ползване) на лесосечния фонд през 2019 г. – за отдаване на физически лица и за добив на дърва за огрев за местното население от горите от горския фонд, собственост на общината.

На януарската сесия отново с девет гласа “за” местните парламентаристи приеха Наредбата за определяне размера на местните данъци, като бе изтъкнато, че от 2010 година в община Долна баня не са променяни и повишавани местните данъци.