ОбС-Бобов дол
  • ОбС взема решение за продажба чрез търг или конкурс на сесия на 30 май

  • В дневния ред отново не е включено предложението за изграждане на площадка за складиране на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол”

 

Сградата на закритото училище в бобовдолското Големо село има шанс да бъде продадена. Това става ясно от докладна записка на кмета Елза Величкова до Общинския съвет (ОбС), от който се иска съгласие да започнат подготвителни действия за продажба на имота чрез търг или конкурс. Училището е неизползваемо от 11 г. и се руши.

В общинската администрация на миньорския град са постъпили заявления с проявен интерес относно закупуване на парцела и построената в него училищна сграда. Имотът е частна общинска собственост, с площ 9800 кв. м, заедно с двуетажната масивна училищна сграда. Училището е закрито със заповед от 29 юли 2008 г. на Министерството на образованието и науките (МОН) и до настоящия момент не се ползва по предназначението, с което е изградено. С писмо до МОН от 2018 г. общината е поискала становище за продажба на имота. От министерството са дали писмени насоки за два вида процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за предучилищното и училищно образовение (ЗПУО), писмени съгласия и положителни становища, които касаят промяна на предназначението на имота, а община Бобов дол има намерение да продаде имота, без да променя предназначението му, застъпвайки и мнението на министъра, че продажбата на общинска собственост се извършва съгласно Закона за общинската собственост (ЗОС). Съгласно чл. 34, ал.4 от ЗОС общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба и други. И съгласно чл.35, ал.1 продажбите се извършват след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

След като стане известно инвестиционното намерение на класирания на първо място участник в публичната продажба, ще бъде извършена промяна на предназначението на имота, ако се налага  съобразно спецификата му.

От 2008 г. досега не е идентифицирана обществена потребност от използването на имота за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, а сградата е в лошо техническо състояние. Изминалите години и липсата на средства за поддържането на училището са довели до лошото му състояние, изразяващо се в наличие на течове, паднала мазилка, изгнило дюшеме, разбита дограма, без ВиК и ел. инсталации, пише в докладната. Там е отбелязано още, че е представено и удостоверение (от 16.04.2019 г.) от общинския сектор ГРАО, от което става ясно, че населението на Големо село е 407 души. Засега от общината не съобщават кои са потенциалните купувачи и за какво смятат да използват имота. Предложението ще бъде разгледано на заседание на местния парламент на 30 май.

В дневния ред на сесията са включени 30 докладни записки. Сред тях не е докладната, с която от общината се иска разрешение за изработване на Подробен устройствен план-ПУП и за направа на площадка в ТЕЦ „Бобов дол”, на която да се складират отпадъци за изгаряне в централата. Както писахме, искането е от ръководството на ТЕЦ „Бобов дол”, свързана с бизнесмена Христо Ковачки, във връзка с проекта на дружеството за смяна на досегашното гориво – въглищата, с отпадъци. Този проект провокира недоволството на жители на Големо село и Мало село, които не искат централата да гори отпадъци. Хората се притесняват от замърсяване на въздуха в района и са внесли подписка в общината. Заради това предложение се провали априлската сесия на местния парламент. „Тази докладна записка беше предложена за включване в дневния ред и на майското заседание. Тя обаче не получи достатъчно подкрепа и няма да бъде обсъждана и сега”, съобщи зам.-председателката на ОбС Елеонора Христова.