Гробищният парк в Мало село ще бъде разширен. С докладна записка кметът Елза Величкова иска съгласие от Общинския съвет за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Бобов дол и проект за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване/ПЗ/ за поземлен имот, общинска частна собственост, в местността „До гробищата” в селото.

Кметският наместник на Мало село Сашко Александров е внесъл в общината доклад, в който посочва, че гробищният парк, чиято площ е 4 471 кв. м, е усвоен изцяло и няма възможност за повече гробни места, пише в докладната. Предлага се разширение чрез използването на съседния имот, за което настояват и кметският наместник, и жителите на Мало село. Тяхното предложение е изразено в становище, входирано в общината през август 2020 г. Разширението касае нива с площ 333 кв. м. За да се разшири паркът, трябва да бъде изработен Подробен устройствен план/ПУП/ – План за застрояване/ПЗ/ с цел промяна на предназначението от земеделски за неземеделски нужди – „за разширение на гробищен парк“. Общинските съветници ще разгледат докладната на заседание в понеделник, 28 ноември.