“Рил­с­ки спор­тист” за­поч­на под­го­тов­ка с… 8 иг­ра­чи, ос­та­на­ли­те тре­ни­рат в сто­ли­ца­та

 

Са­мо­ков­ци до­го­во­ри­ха 6 кон­т­ро­ли, сре­щат “Ма­рек” на 11 февру­а­ри

 

12-14-01-snimka1
Мал­ка­та гру­па иг­ра­чи нап­ра­ви крат­ко за­ни­ма­ние в за­ла­та до ста­ди­о­на, след ка­то по­ло­вин­мет­ро­ви прес­пи им поп­ре­чи­ха да из­пол­з­ват те­ре­на на ст. “Ис­кър”.

12-14-01-snimka2Ин­те­рес­но ре­ше­ние взе уп­ра­ва­та на “Рил­с­ки спор­тист” нав­ръх Ан­то­нов­ден. Пред­вид теж­ка­та зи­ма в ре­ги­о­на ръ­ко­вод­с­т­во­то на клу­ба пре­це­ни, че ти­мът ще се под­гот­вя на две гру­пи – ед­на­та в Са­мо­ков, а дру­га­та – в Со­фия (го­ля­ма част от фут­бо­лис­ти­те са от сто­ли­ца­та).

На пър­во­то за­ни­ма­ние след Но­ва го­ди­на на ст. “Ис­кър” се по­явиха ед­ва 8 иг­ра­чи. Те ще бъ­дат тре­ни­ра­ни от пом.-треньо­ра Пе­тър Аджов. Дру­га­та гру­па със­те­за­те­ли, със­та­ве­на ос­нов­но от фут­бо­лис­ти из­вън Са­мо­ков, ще ри­та по съ­що­то вре­ме в сто­ли­ца­та под ве­щия пог­лед на стар­ши­я­та Во­ин Вой­нов.

До 20 яну­а­ри иг­ра­чи­те ще наб­ля­гат пре­дим­но на об­що­фи­зи­чес­ка­та под­го­тов­ка, а на след­ва­щия ден две­те гру­пи се съ­би­рат за 90-ми­нут­на учеб­на иг­ра.

До ино­ва­ци­я­та се стиг­на, след ка­то те­ре­нът на ст. “Ис­кър” бук­вал­но е зат­ру­пан от по­ло­вин ме­тър сняг. За съ­жа­ле­ние на треньор­с­кия щаб, въп­ре­ки уси­ли­я­та на уп­ра­ва­та на ле­ко­ат­ле­ти­чес­кия клуб за по­доб­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та в за­ла­та до ста­ди­о­на, раз­ли­ка­та меж­ду тем­пе­ра­ту­ри­те в нея и на от­к­ри­то са ми­ни­мал­ни. То­ва оз­на­ча­ва, че един­с­т­ве­ни­ят из­ход за про­веж­да­не на за­ни­ма­ния ос­та­ва топ­ла­та и уют­на “Аре­на Са­мо­ков”.

Меж­дув­ре­мен­но ста­на­ха яс­ни съ­пер­ни­ци­те и да­ти­те за 6 от 7-те пла­ни­ра­ни кон­т­ро­ли на “оран­же­ви­те” в под­гот­ви­тел­ния пе­ри­од. На 28 яну­а­ри “Ри­ле­цо” ще пре­ме­ри си­ли с ду­бъ­ла на “Ло­ко­мо­тов” (Сф), след­ват спа­рин­ги с вто­ри­те от­бо­ри на “Сеп­тем­в­ри” (2 фев­ру­а­ри), “Лев­с­ки” (4.02) и “Сла­вия” (15.02), как­то и сблъ­съ­ци с пред­с­та­ви­тел­ни­те мъж­ки от­бо­ри на “Бал­кан” (08.02) и “Ма­рек” (11.02). Тър­си се съ­пер­ник един­с­т­ве­но за пос­лед­на­та про­вер­ка на ти­ма на 18 фев­ру­а­ри.

Про­лет­ни­ят по­лу­се­зон в Тре­та ли­га стар­ти­ра на 25 фев­ру­а­ри (съ­бо­та), ко­га­то “Р. спор­тист” гос­ту­ва на “Пи­рин” (Рз). Очак­ва се ско­ро да има по­ве­че яс­но­та и око­ло тран­с­фер­на­та по­ли­ти­ка на са­мо­ков­ци.