Община Самоков ще реализира проект за подобряване на енергийната ефективност на Дом стари хора село Ковачевци.
Дом стари хора в село Ковачевци има 25 потребители. Условията в дома са много добри, но сградата има сериозни разходи за отопление, което води до високи сметки през отоплителния сезон. Целта е сградата да достигне Проектното предложение, което Община Самоков спечели включва осъществяването на мерки за енергийнa ефективност и предвижда трансформирането в сграда с близко до нулево потребление на енергия от енергиен клас А+. Община Самоков разполага с технически проект, който е в пълно съответствие с докладите от обследване за енергийна ефективност. Проектните решения предвиждат топлоизолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на дограма, изграждане на фотоволтаични съоръжения върху покривите, генериращи енергия само за собствено потребление, модернизиране на отоплителни системи с внедрени системи за автоматизация и управление на енергията, както и комбинирани системи за отопление чрез термопомпи от тип въздух-вода, използващи енергията от ВЕИ – всичко това, водещо до значително намаляване на енергопотреблението и генерираните въглеродните емисии. Това означава, че проектът ще има и екологичен ефект.