Паркинг и обществено-обслужващи сгради (кафе, офиси, пералня и др. обслужващи дейности) щe бъдат изградени в дупнишкото село Яхиново. В РИОСВ-Перник са внесени искане за преценяване на необходимостта от Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС ) и уведомление за инвестиционно намерение. Бъдещите сгради ще бъдат разположени в земеделски имот – нива от 12  дка 256 кв. м, в местността Полето – Долна мера, купен от инвеститора през февруари тази година. Предстои изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. Инвеститор и собственик на имота е „ВИВИ-7” ЕООД с адресна регистрация София, адрес за кореспонденция дупнишкото село Червен брег и управител Ана Пишимарова. Управителката категорично отказа да даде каквато и да било информация относно инвестиционното намерение.