Община Петрич започна да осъществява проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с.Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград – Етап 1”. Обектът е на стойност 1 892 651,62 лева с ДДС.

Средствата са безвъзмездна финансова помощ по Договор за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Избран е изпълнител след проведена обществена поръчка – фирма „ПроИнфра” ООД.

Първият етап, който се финансира от ПУДООС, включва освен изграждането на пречиствателната станция, така и изграждане на канализационна мрежа по ул.“Гоце Делчев“ – участък от ул.“Цар Самуил“ до ул.“Хоризонт“ и по ул.“Георги Измирлиев“- участък от ул.“Пирин“ до ул.“Хоризонт“. Предвижда се полагане на  полипропиленови тръби с диаметри 315 и 400. Дължина на предвидената за изграждане по проекта канализационна мрежа – 497 м.

Ще се направи и външен довеждащ колектор с дължина 338 м., като същия ще поеме отпадъчните води от вътрешната канализация, ще ги отведе до предвидена ПСОВ и след което ще отведе пречистените води в р. Струмешница. Предвижда се и дъждопреливник, който да поеме дъждовни води.

Ще бъде изграден и външен водопровод до ПСОВ – дължина 561 м.

Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде изградена в местността Чалтията, землище на с.Първомай. Имотът е с площ 1688 кв.м. Отпадъчните води се предвижда да преминат през механично и биологично пречистване преди да бъдат заустени в р. Струмешница.