Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Ели Скоклева отказа да одобри постигнато споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимия Цветелин С., с което обвиняемият се признава за виновен, в нарушаване на мерките, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората / COVID -19 /. Споразумението предвиждаше наказание „Пробация“, със задължителни пробационни мерки за срок от 1 година. Съдът прекратява наказателното производство по това дело и го връща на Районна прокуратура – Дупница. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.     

В мотивите си съдия Ели Скоклева се казва, цитирам: „Посочено е, че обвиняемият е нарушил противоепидемични мерки, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването от 17.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед от 19.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед от 26.03.2020г. В случая обвинението е деяние, осъществено на 08.04.2020г., когато визираните заповеди на Министъра на здравеопазването са отменени със Заповед № РД-01-183/06.04.2020г., тоест в обвинението не са посочени конкретните правила и мерки, които са нарушени, и съответните актове, с които са въведени тези правила или мерки.

На второ място, в хода на досъдебното производство липсват доказателства по отношение субективната страна на обвинението“.

Съдия Скоклева посочва още, че понятието „карантина“ не се визира в нито един законов или подзаконов нормативен акт, като в Закона за здравето се визира понятието „задължителна изолация“.

„Макар и последното да е популярно като понятие, за да се обективира субективната страна следва да се съдържат доказателства, че подсъдимият знае за множеството заповеди, издадени от Министъра на здравеопазването, разяснено е какви действия или бездействия следва да извършва когато е поставен под карантина, и съответно да е осъществил изпълнителното деяние, а именно да е нарушил конкретни наредби, правила или мерки“, пише още в мотивите на съдия Скоклева.