Със заповед на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев е определен пожароопасен сезон на територията до 30 октомври тази година. Съгласно нея, не е разрешено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по малко от 100 м. от границите на горските територии.

Кметовете и кметските наместници трябва да създадат необходимата организация за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, следжътвени остатъци и други площи със суха трева. В населените места, на които поземления фонд граничи с горския фонд да се организират дежурства през почивните дни от представителите на гасаческите групи по кметства, като се изготви график и се определят сигналите за оповестяване и мястото за събиране Забранено е паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици, палене на горими отпадъци при наличие на вятър, а при необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени. За всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.