„Боби къмпани“ ЕООД ще чисти от снега тази зима пътищата, собственост на община Сапарева баня, съобщават от общината. Фирмата е получила обществената поръчка след покана за представяне на оферта за сключване на договор за изпълнение на услуги с предмет „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа – снегопочистване и опесъчаване на територията на община Сапарева баня за експлоатационен сезон 2020/2021 г.” Поканата към дружеството с управител Бойко Йовев от с. Ресилово е отправена, след като в общината не са постъпили оферти за участие в конкурсната процедура, проведена по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на поръчката включва почистване от сняг и лед с високопроходима техника и третиране против заледяване (опесъчаване) на пътните настилки и съоръжения по посочени маршрути /участъци/. Пътищата от четвъртокласната мрежа, подлежащи на зимно поддържане, намиращи се в Сапарева баня и селата Паничище, Сапарево, Овчарци и Ресилово, са с обща дължина 71,05 км. В договорните условия е записано, че при конкретни извънредни или аварийни ситуации общината като възложител може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др. по преценка след съгласуване с изпълнителя. Общината може да възлага снегопочистване на пътни участъци извън маршрутите, свързани с конкретни нужди на населението. Проходимостта на всички пътни трасета се осигурява съгласувано с възложителя, за да се предприемат действия против хлъзгане и обледяване, като се осигурят и създадат нормални условия за движение на МПС при зимни условия. Контролът за изпълнение ще се упражнява от оправомощени представители на възложителя. Общината може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства. Доставката на материалите за опесъчаване е задължение на възложителя.

Изпълнението на услугите, включени в поръчката, цели подобряване на състоянието на пътната инфраструктура, създаване на условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия, осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението – здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др., подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите.

Минимално време за реакция на изпълнителя е 15, а максималното – 45 минути. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 1 април 2021 г.

За удостоверяване на предаването на изпълнената работа се подписва приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя. Приемането на възложената работата ще се извършва от представител на общината за установяване на извършените дейности. Прогнозна стойност на поръчката е 69 999 лв. без ДДС.

Юлияна КОЛЧАКОВА