С 2 млн. евро ЮЗДП произвежда фиданки за залесяване на Огражден, Рупите, Осоговската планина, Витоша…..

 

 

Югозападното държавно предприятие започва изпълнението на проект ”Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България”. Финансирането е по европейската програма „Лайф плюс”, която осигурява безвъзмездни средства в размер на 75% от общата стойност от 2 млн. евро.

Основната дейност, заложена в проекта, е производството на контейнерни фиданки от дървесните видове космат дъб, дървовидна хвойна, черна елша, клек и др. С тях ще бъде извършено залесяване на площ от 1000 дка в приоритетни горски местообитания в защитените зони Огражден–Малешево, Рупите–Струмешница, Кресна-Илинденци, Скрино, Осоговска и Конявска планина и Витоша.

За производството на контейнерни фиданки в горски разсадник „Локорско” в района на ”ДГС София” ще бъде доставена и монтирана поточна линия, с капацитет  един милион фиданки годишно. Предимствата на тази технология са намаляване на ръчния труд и разходите за производство, за подготовка на почвата и голяма част от усилията по самото залесяване. Гарантира се почти пълна кълняемост на посадените семена и над 95% прихващане при засаждане.

Други лесокултурни дейности, заложени в проекта, са: освобождаване на площи, обрасли с нежелани храстови видове – драки, къпини; събиране на семена за производството на контейнерни фиданки; отглеждане на залесените площи и ограждане с цел предпазване от паша на селскостопански животни и дивеч.

„Проектът е изключително важен, тъй като над половината от държавните гори на територията на ЮЗДП попадат в режима на стопанисване по мрежата Натура 2000”, коментира директорът на предприятието инж. Дамян Дамянов. Дейностите ще се извършват в държавните горски стопанства в Първомай, Петрич, Струмяни, Кресна, Дупница, Рилски манастир и в ловните стопанства „Осогово” и „Витошко – Студена”.

Проектът стартира през септември, като продължителността му е 4 години. Координиращ бенефициент е ЮЗДП в партньорство с Горска семеконтролна станция София като асоцииран бенефициент.