Областен информационен център – Благоевград ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост с възможностите, които предоставят ЕСИФ по нов проект. Инициативата е на тема „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2019-2021 г.“. Стойността на договора е в размер на 370 000,00 лв., безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнение е 3 г.
В рамките на проекта са предвидени следните дейности за изпълнение – осигуряване на ефективна работна среда и условия на труд, възнаграждения на служителите на ОИЦ и др.
Целите на ОИЦ-Благоевград е да осигурява лесен и равнопоставен достъп на гражданите и организациите до информация чрез разнообразни публични канали и средства, осигуряване на прозрачност за използваните средства в област Благоевград. Всичко това става възможно чрез подписването на административен договор между Оперативна програма „Добро управление“ и община Благоевград.