Най-голям обем са вложени в промишления сектор – 41.9 млн. лв., което е с 33.1% по-малко от 2018 година

124.9 млн. лв. са разходите през 2019 г. за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил и в сравнение с предходната година намаляват с 6.1%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 41.9 млн. лв., което е с 33.1% по-малко от 2018 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 32.3 млн. лв., или с 9.2%  по-малко в сравнение с предходната година.

През 2019 г. тези сектори заедно формират 59.4% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял намалява спрямо 2018 г. с 14.4 процентни пункта. През 2019 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове. Относителният дял на направените инвестиции за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура се увеличава с 3.1 пункта в сравнение с предходната година и достига 32.2% от общия обем инвестиции в ДМА. Делът на разходите за закупуване на земя нараства с 6.1 пункта. Същевременно намаляват вложените средства за придобиване на транспортни средства с 4.5 пункта, а за закупуване на сгради, строителни съоръжения и конструкции с 0.8 пункта. Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Кюстендил – 50.4 млн. лв., или 40.3% от общите разходи за областта. Следва община Дупница с 35.6% направени инвестиции в дълготрайни материални активи.

Краси Ценкова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here