Техникум за медицински сестри – Институт в гр. Станке Димитров (1955-1981 г.) 

Сградата на бившeто Еврейско училище, където се е помещавал Медицинският техникум.

По метода на засичане на фактите установих, че Техникумът за медицински сестри в гр. Станке Димитров (Дупница) е създаден от есента на 1955 г. Поради липса на собствена сграда учебните занятия са провеждани в стаите на първия етаж на Промишленото училище. От 01.09.1961 г. Техникумът за медицински сестри е настанен в сградата на бившeто Еврейско училище, до Гимназия “Христо Ботев”. Учебното заведение е подготвяло медицински кадри, завършили средно образование за нуждите на Югозападна България. Ежегодно са обучавани от 220 до 260 души, като курсът на обучение е бил двугодишен. Създадено е общежитие в града ни, което се е намирало на ул. “Кокиче”, в сградата на бивш тютюнев склад.

 

Първият директор на Тухникума за медицински сестри д-р Вангел Паризов,

 

е положил големи усилия за осигуряване на учебна сграда, преподавателски персонал и за създаването на общежитие за ученичките от други населени места. От 1 септември 1976 до 1 август 1981 г. завършилите Медицинския институт в гр. Станке Димитров (Дупница) са получавали полувисше образование. От лятото на 1951 г. такова учебно заведение функционира в гр. Благоевград до 2008 г. като Медицински колеж в структурата на Медицинска академия – гр. София. Курсът на обучение е бил 2-годишен до 1995 г., а след това 3-годишен и завършилите за медицински сестри са получавали висше образование с образователно-квалификационна степен “Специалист”. От есента на 2015 г. към Югозападния университет “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, бе открита специалност за медицински сестри и акушерки със срок на обучение 4 години. Завършилите получават образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. През есента на 2017 г. в ЮЗУ са приети за обучение 80 девойки за медицински сестри и акушерки към Факултета за обществено здраве. (Публикации в околийския вестник “Народно дело” и Държавен архив – гр. Кюстендил, фонд 491, Историческа справка за Медицинския техникум в гр. Дупница 1957-1981 г. и по изследвания на Иван Хаджийски.)

Д-р Вангел Паризов

От 1 септември 1955 г. до 30.09.1964 г. директор на Медицинския техникум е д-р Вангел Паризов (18.08.1923 гр. Дупница – 19.09.2011 г. гр. София, погребан в гр. Дупница). В общинския вестник, бр. 12 от 06.12.1961 г. е публикувана статията “В Техникума за медицински сестри”. На 24 април 1964 г. от 20.00 часа в Големия салон на Профсъюзния дом на културата в гр. Станке Димитров (Дупница), е проведена другарска среща на двадесетгодишните от Медицинския техникум за сестри “Виолета Якова” и бойци от поделението в града. Присъствали са д-р Вангел Паризов, командирът на поделението, представител на Окръжния комитет на ДКМС и др. Доклад е изнесъл офицерът Сакаджийски, направени са редица изказвания от родените на 09.09.1944 г., а приветствие към тях е отправила секретарката на Ученическия комитет на ДКМС при Медицинския техникум Венета Иванова. Раздадени са награди на отличници по бойната и политическа подготовка от поделението и на курсистки – отличнички в учението и практиката. Срещата е завършила с литературно-музикална програма, изнесена от курсистките от ІІ “б” курс и веселие, което е продължило до късно. (В-к “Дупнишка комуна”, брой 8 от 15 май 1964 г.)

Общинският вестник “Дупнишка комуна”, в брой 9 и 10 от 6 юни 1964 г., е публикувал интересната статия за Медицинския техникум от профпредседателката и преподавателка Виолета Матева, под заглавие: “Готвят се за достойни пазители на народното здраве”.

От 01.10.1964 до 26.08.1965 г. изпълняващ длъжността директор и инструктор е била медицинската сестра Цветана Харалампиева Георгиева. От 27.08.1965 до 15.12.1967 г. директор е бил д-р Петър Стоянов Горанов. Той е издигнат за заместник-главен лекар на Общинската болница в гр. Дупница за селските лечебно-профилактични заведения и безплатно е изпълнявал длъжността директор на Медицинския техникум до 30.08.1969 г. От 01.09.1969 до 30.10.1971 г. директор е д-р Петър Механджийски, а след него до 31 юли 1981 г. директор е д-р Параскева Николова Димитрова – физиотерапевт. Около една година тя е изпълнявала директорската длъжност по съвместителство на половин щат. (Пак там.)

 

 

Легендарни са имената на видните дупнишки лекари,

 

които са преподавали в Медицинския техникум: д-р Вангел Китов – 28 години е завеждал Акушеро-гинекологично отделение; лекарското семейство Светлана и Николай Попови; д-р Петров; д-р Николай Петриков – анестезиолог; д-р Марин Маринов, който дълго време е завеждал отделение Уши, нос и гърло; д-р Исак Буко Исаков – хирург; д-р Николай Близнаков – специалист по неврологични болести и главен лекар на Транспортна болница; д-р Александър Заяков – специалист по кожно-венерически болести; д-р Петър Малинов – очни болести; д-р Стоил Кръстев; д-р Иван Остришев – утвърден специалист по инфекциозни болести и др.

Като счетоводители на Медицинския техникум са работили: Петър Теодосиев Евтимов от 01.01.1957 до 31.11.1962 г.; Иван Стоянов Димов до 01.03.1965 г.; Лиляна Георгиева Коларова до 30.11.1969 г.; Фидана Лаза-рова Гиздова до 01.07.1977 г. Колоритна личност в историята на Меди-цинския институт като секретар-касиер от 01.01.1963 до 31.12.1973 г. е бил Аргир Василиев Аргиров. Той е роден на 15.06.1926 г. в гр. Дупница, бил е активен общественик, починал е на 19.05.1997 г. Неговият син д-р Васил Аргиров е стоматолог в гр. Дупница, дългогодишен хорист в смесения хор “Рилски звуци” при читалище “Зора”. Той и съпругата му Йорданка Василева (пианистка и дългогодишен директор на Музикалната школа при читалище “Зора”), имат син Аргир – лекар по кожни болести в гр. Варна, и дъщеря Анисия, завършила УНСС, живее и работи в гр. София. До 15.10.1975 г. секретар-касиер на Медицинския техникум е била Теменужка Георгиева Бачева, а след нея – Елена Кирилова Христова. От 01.11.1971 до 30.08.1977 г. зам.-директор на Медицинския институт е медицинската сестра Цветана Харалампиева Георгиева, която е била и инструктор. Димитър Славов е публикувал в брой 16 от 10.12.1976 г. на в. „Народно дело“ изключително интересната статия „Неспокойствие в бяло“. В нея той е подчертал, че

Основните преподаватели в Медицинския техникум.

по това време са обучавани 419 студентки,

 

като специално е отбелязал работата на заместник-директорката м.с. Цветана Георгиева. По практика са преподавали водещите по това време медицински сестри в нашия град: Виолета Матева, Пенка Петкова, Гергана Калева, Виолета Кальонска, Елена Крилчева и др. Николина Градевска от ХЕИ е обучавала студентите по микробиология. (Пак там.)

В Държавния архив в гр. Кюстендил се съхраняват 8 архивни единици с обем около 300 страници за историята на Медицинския техникум.

В плана за учебната 1961-1962 г. са били залегнали следните организационни задачи. Заниманията следва да се провеждат в първите курсове от 7.30 до 13.30 ч. и от 14.00 до 20.00 за вторите. Учебната практика за тях се провежда два дни по 6 часа, един ден 4 часа и в деня срещу учебната практика – 2 часа и се води в отделенията и кабинетите на Обединена градска болница, Транспортната болница и Военната болница. Преподавателите са: Цветанка Георгиева – за Вътрешно отделение на ОБ, Цветана Давчева – Инфекциозно отделение, Славка Христова – Транспортна болница, Бойка Германска – Хирургично отделение на ОГБ, Виолета Матева – Инфекциозно отделение, Пенка Кирилова Петкова – Родилно отделение, Иванка Богданова – Детско отделение. Класен ръководител на I „А“ курс – Виолета Матева, на I „Б“ Иванка Богданова, на II “А“ курс и секретар на Училищния съвет – Цветанка Георгиева, на II „Б“ и секретар на Училищния съвет – Цветанка Дафчева, на I „В“ курс – Пенка Петкова. Отговорник на библиотеката е Славка Христова, а на втора практична – Бойка Германска.

За учебната 1962-1963 г. преподаватели са: Цветанка Георгиева, Виолета Матева, Пенка К. Петкова, Лиляна Маркова, Гергана Г. Калева, Венета Доганджиева, Иванка Тодорова Богданова, Юлия Хр. Григорова, Славка Христова, Бойка Хр. Германска.

С протокол №1 от 15.09.1963 г. от училищен съвет е направено разпределение на преподавателите по практика: Цветана Георгиева, Катя Пенева, Пенка Петкова, Венета Доганджиева, Гергана Колева, Виолета Матева, Иванка Богданова, Лиляна Маркова на осемте паралелки от двата курса. Бойка Германска е отговорник за II практична, Юлия Григорова – на библиотеката и печата, Цветанка Давчева – на кръжоците, Славка Христова – представител в сестринския съвет.

В справка до Окръжния Народен съвет, отдел Окръжна планова комисия от 09.12.1964 г. за броя на учащите в трудоспособна възраст са дадени следните цифри: средногодишен брой на учениците (без задочниците и екстернатите) за 1963-1964 г. общо 260; към 31.10.1963 г. – 254. От тях жители на окръга са 102, от Софийски – 84, от Пернишки – 55 курсистки и от Благоевградски 13.

През 1965 г. са представени данни за

 

движението на курсистките по окръзи.

 

От Кюстендилски окръг учащите се от първи курс са 42, от Пернишки окръг – 23, от Благоевградски окръг – 4, от Софийски окръг – 38. От втори курс курсистките от Кюстендилски окръг са 40, от Пернишки окръг – 14, от Софийски – 20, от Благоевградски – 9. От Врачански и Михайловградски окръг съответно една  и две курсистки, или всичко 193 учащи в техникума за учебната 1965-66 г.

За учебната 1964-1965 г. учебната и производствената практика се провежда в трите болници на града. Преподавателите са разпределени по следния начин: Юлия Григорова и Лиляна Маркова във Вътрешно отделение на Градската болница; Пенка Петкова и Стефка Станкева – в Детско отделение; Екатерина Пенева – в Хирургично отделение на Градската болница; Иванка Богданова – във Вътрешно отделение; Гергана Калева в Хирургично отделение; Славка Христова и Виолета Матева – в Транспортна болница. Отговорник на стола е Бойка Германска, за извънкласната и училищна дейност – Райна Скринска, отговорник за масовите организации – Иванка Богданова, секретар на Училищния съвет е Славка Христова, на библиотеката – Юлия Григорова. През зимния семестър преподаватели са:  Цветанка Георгиева, Катерина Пенева, Пенка К. Петкова, Гергана К. Калева, Виолета Матева, Лиляна Маркова, Стефка Станкева. За зимния семестър на 1966-1967 г. преподавателският състав е същият.

Въз основа на резултатите от учебната 1967-1968 г. УС и ПС констатират, че в резултат на добре организираната учебна работа курсистите са овладели необходимите знания и са показали висок успех на текущи и изпитни оценки. В резултат на повишената взискателност към подготовката две курсистки от първи курс са минали условно, а две остават да повтарят семестъра. От завършилите същата година голям брой са отличници и само две курсистки остават на поправителен изпит.

Преподаването в училището според обема на дадените знания е на висота. Подобрява се базата с нови нагледни пособия – табла и филми. Полагат се грижи за повишаване квалификацията на практиката.

В справка за преминалите задочно обучение в Полувисш медицински институт – гр. Станке Димитров от 1979-1980 г., са дадени следните данни: общ профил  от четирите випуска – 174, детски заведения – 70, детски ясли – 66, СКК – 9, Сапарева баня – 5, или общо 324. (ДА гр. Кюстендил, ф.491, оп.1, а.е. 8, л. 1-4; а.е. 1, л. 2-48; а.е. 5, л. 3; а.е. 2, л.127 и а.е. 3, л.18.)

Гл.ас. Иван Хаджийски, краевед-изследовател